Please wait a minute...
News

Current Issue

2022, Vol.29 No.4 Publication date: 31 August 2022
Special Topic: Quantum Science and Technology

Lu Jun, Luan Tian, Tang Pengju, Zhang Yuntao, An Da

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2014

Abstract ( 268 )

References | Related Articles | Metrics

Lv Lihui, Wang Hong, Ma Zhi, Duan Qianheng, Fei Yangyang, Meng Xiangdong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2015

Abstract ( 265 )

References | Related Articles | Metrics

Shi Jinjing, Wang Wenxuan, Xiao Zimeng, Mu Shuai, Li Qin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2016

Abstract ( 222 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Hailing, Zhang Jie, Qin Sujuan, Gao Fei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2017

Abstract ( 235 )

References | Related Articles | Metrics

He Yefeng, Yue Yuru, Li Guoqing, Liu Jixiang, Di Man, Pang Yibo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2018

Abstract ( 260 )

References | Related Articles | Metrics

Han Yushan, Che Bichen, Liu Jiali, Dou Zhao, Di Junyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2019

Abstract ( 178 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Long, Wang Weijian, Zhang Kejia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2020

Abstract ( 180 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Wang Jian, Qiao Kuoyuan, Yuan Yanlei, Liu Xiaole, Yang Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2021

Abstract ( 260 )

References | Related Articles | Metrics

Meng Wei, Wang Liting, Lu Meng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2022

Abstract ( 230 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Yujian, Yang Xue, Zhang Junming, Song Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2023

Abstract ( 167 )

References | Related Articles | Metrics