Please wait a minute...
News

Current Issue

2022, Vol.29 No.3 Publication date: 30 June 2022

Jia Wei, Gong Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1014

Abstract ( 301 )

References | Related Articles | Metrics

Li Xiaoxu, Qu Xue, Cao Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1015

Abstract ( 232 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Guangwei, Zhao Bing, Li Ruifan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1013

Abstract ( 233 )

References | Related Articles | Metrics

Shao Zihao, Qu Tianguang, Wang Huiqiang, Zou Yifan, Lv Hongwu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1001

Abstract ( 173 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Jingjing, Guo Yuchun, Feng Tingting, Chen Yishuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1006

Abstract ( 150 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Chao, Li Yimin, Li Tong, Xu Siya, Qi Jun, Zhang Yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1018

Abstract ( 184 )

References | Related Articles | Metrics

Li Qinghua, Wang Jiahui, Li Haiming, Feng Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1007

Abstract ( 308 )

References | Related Articles | Metrics

Miao Jiansong, Li Hairui, Zheng Ziyuan, Wang Chu, Zhao Zhenmin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1002

Abstract ( 277 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Miao, Wang Zixian, Yan Danfeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1012

Abstract ( 162 )

References | Related Articles | Metrics