Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.2 Publication date: 30 April 2023
Wireless

Du Xiaojuan, Tian Bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0024

Abstract ( 82 )

References | Related Articles | Metrics

Han Ziwen, Zhang Zhi , Guo Yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0019

Abstract ( 42 )

References | Related Articles | Metrics

Lu Chang, Fang Yuan, Qiu Ling, Liang Xiaowen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10. 19682/j.cnki.1005-8885.2023.0005

Abstract ( 49 )

References | Related Articles | Metrics

Shu Feng, Zhang Linghua , Ding Yin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0021

Abstract ( 28 )

References | Related Articles | Metrics

Zhi DanWANG Jian-Xin XIANG Yan-Song CUI

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0020

Abstract ( 32 )

References | Related Articles | Metrics

Luo Zhiyong, Liu Xintong, Xu haifeng, Xie Zhiqiang, Li Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.0001

Abstract ( 30 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Qing, Wang Fan, Fan Jiulun, Hou Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.0004

Abstract ( 27 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Wang Lanting, Hu Wei, Liu Jianyi Pang Jin, Gao Yating, Xue Jingyao, Zhang Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.0002

Abstract ( 32 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.10058885.2022.0023

Abstract ( 30 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Yatao, Zhang Ruoqing, Dong hui, Ma Yingjie, Zhang Xiaowei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0022

Abstract ( 48 )

References | Related Articles | Metrics