Please wait a minute...
News

Current Issue

2022, Vol.29 No.5 Publication date: 31 October 2022

Lin Zhijian Gao Xuewei Chen Xiaopei Zhu Zhipeng Du Xiaoyong Chen Pingping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0026

Abstract ( 517 ) PDF (3802 KB)( 64 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Xin, Lou Haoran, Jiang Li, Xiao Qianhao, Cai Zhuwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0025

Abstract ( 287 ) PDF (5117 KB)( 34 )

References | Related Articles | Metrics

Li Na, Wu Yangyang, Liu Ying, Li Daxiang, Gao Jiale

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0007

Abstract ( 209 ) PDF (1938 KB)( 38 )

References | Related Articles | Metrics

Lin Zihan, Zheng Jiali, Xie Xiaode, Feng Minyu, He Siyi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0008

Abstract ( 213 ) PDF (1408 KB)( 49 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Xiaode Zheng Jiali Lin Zihan He Siyi Feng Minyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0010

Abstract ( 269 ) PDF (4520 KB)( 38 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Chengchang Xu Yu Yang Jianpeng Li Xiaomeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0009

Abstract ( 201 ) PDF (5760 KB)( 52 )

References | Related Articles | Metrics

Chao Hao Lian Weifang Liu Yongli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0017

Abstract ( 241 ) PDF (4050 KB)( 32 )

References | Related Articles | Metrics

Li Yujie Zhang Jingjing Jiang Wei Wang Chunxiao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0006

Abstract ( 254 ) PDF (2372 KB)( 32 )

References | Related Articles | Metrics

Li Fucheng Deng Junyong Zhu Yun Luo Jiaying Ren Han

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0005

Abstract ( 181 ) PDF (6258 KB)( 28 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Han Jing Yinji Zhao Yongli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0018

Abstract ( 230 ) PDF (904 KB)( 74 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Han Yunan Liang Peiyun Lin Yang Cheng Chunyue Yao Yuchen Jin Ming Dai Lin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.0016

Abstract ( 218 ) PDF (2676 KB)( 38 )

References | Related Articles | Metrics