Please wait a minute...
News

Current Issue

2006, Vol.13 No.2 Publication date: 23 November 2006
Wireless

LU Yan-hui;YUAN Shu-chong; YIN Chang-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0001-05

Abstract ( 2896 ) PDF (0 KB)( 14 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Shi-bing;CAO Shi-ke;ZHANG Li-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0006-04

Abstract ( 2274 ) PDF (0 KB)( 45 )

Related Articles | Metrics

LIU Hai-tao;HAN Fang-jing;WAN Jian-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0010-05

Abstract ( 2379 ) PDF (0 KB)( 21 )

Related Articles | Metrics

Fan Chen;Chen Meiya;Su Lijun;Yang Dacheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0015-05

Abstract ( 2158 ) PDF (0 KB)( 26 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Ming;ZHANG Jian-Hua;JIANG Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0020-06

Abstract ( 3033 ) PDF (0 KB)( 17 )

Related Articles | Metrics

CUI Hong-yan;TIAN Hui;XU Hai-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0026-05

Abstract ( 2690 ) PDF (0 KB)( 40 )

Related Articles | Metrics

Network

CHENG Hong-bing;YANG Geng; WANG Jiang-tao;HUANG Xiao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0031-08

Abstract ( 2851 ) PDF (0 KB)( 26 )

Related Articles | Metrics

JIANG Ling-yun;WANG Ru-chuan;WANG Hai-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0039-04

Abstract ( 2824 ) PDF (0 KB)( 30 )

Related Articles | Metrics

GUAN You-qing;SHEN Su-bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0043-07

Abstract ( 2775 ) PDF (0 KB)( 37 )

Related Articles | Metrics

LOU Zhi-qiang; LIAO Ning

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0050-04

Abstract ( 2037 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

QIAO Xiu-quan; LI Xiao-feng; LI Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0054-07

Abstract ( 1956 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

Wireless

TIAN Xin-guang; GAO Li-zhi; SUN Chun-lai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0061-05

Abstract ( 2116 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

JIA Xiao-yun; LUO Shou-shan; YUAN Chao-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0066-04

Abstract ( 2604 ) PDF (0 KB)( 40 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Zhi-hui; YANG Yi-xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0070-04

Abstract ( 2510 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

YAN Ming; DAI Jian-hua; HU Guo-rong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0074-05

Abstract ( 2774 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

QI Yi; HUANG Yong-gui; QI Hong-gang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0079-05

Abstract ( 2250 ) PDF (0 KB)( 17 )

Related Articles | Metrics

SONG Rong-fang; AI Si; LEUNG Shu-hung

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 1005-8885(2006)02-0084-06

Abstract ( 2033 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

LIU Jun-shi; TANG Bi-hua; WANG Ya-chen,

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 100528885 (2006) 0220090205

Abstract ( 2279 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

XU Wei-liang; FAN Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 100528885 (2006) 0220095204

Abstract ( 2822 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

DU Chong-dong; ZHOU Zhi-cui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 100528885 (2006) 0220099204

Abstract ( 2926 ) PDF (0 KB)( 37 )

Related Articles | Metrics

YANG Qing-feng; ZHANG Qi-xiang; LÜ Ting-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 100528885 (2006) 0220103205

Abstract ( 1936 ) PDF (0 KB)( 10 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Jun-guang; LÜ Ting-jie; ZHAO Yu-mei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (2). doi: 100528885 (2006) 0220108204

Abstract ( 1974 ) PDF (0 KB)( 27 )

Related Articles | Metrics