Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2021年 28卷 2期 刊出日期2021-04-30
  Electronic

  Wei Chen, Cui Xiaole, Cui Xiaoxin, Feng Xu, Jin Yufeng

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1001

  摘要 ( 304 ) PDF (1420 KB)( 118 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Duan Shengyu, Zhai Dongyao, Lu Yue

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1002

  摘要 ( 288 ) PDF (1754 KB)( 136 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Network

  Xie Renchao, Liu Xu, Duan Xuefei, Tang Qinqin, Yu Fei Richard, Huang Tao

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1003

  摘要 ( 312 ) PDF (3234 KB)( 295 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhou Yutong, Li Xi, Ji Hong, Zhang Heli

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1004

  摘要 ( 334 ) PDF (1645 KB)( 319 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Guo Hairu, Meng Xueyao, Liu Yongli, Liu Shen

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1005

  摘要 ( 279 ) PDF (5850 KB)( 291 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Xue Chenzi, Wei Yifei, Zhang Yong

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1006

  摘要 ( 262 ) PDF (2514 KB)( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Ma Shexiang, Mei Xiaobing

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1007

  摘要 ( 283 ) PDF (4820 KB)( 105 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Zongyan, Li Jiahui, Yu Honglu, Li Shiyin

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1008

  摘要 ( 246 ) PDF (1085 KB)( 122 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标