Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2017年 24卷 6期 刊出日期2017-12-30
  Networks

  Cheng Weiqing,Hu Yangyang, Yin Qiaofeng, Chen Jiajia

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60237-1

  摘要 ( 1281 ) PDF (365 KB)( 1077 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Yongtang, Fan Bo

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60238-3

  摘要 ( 875 ) PDF (3050 KB)( 344 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yang Jingmin1, Zhang Wenjie1, Zou Fumin2

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60239-5

  摘要 ( 1350 ) PDF (1219 KB)( 372 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Shi Li1,Nie Min,Yang Guang, Pei Changxing

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60240-1

  摘要 ( 874 ) PDF (1083 KB)( 309 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wu Zhijun,Cui Zihan, Wang Caiyun, Lei Jin

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60241-3

  摘要 ( 830 ) PDF (1159 KB)( 283 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Ma Xin,Jing Xiaojun

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60242-5

  摘要 ( 841 ) PDF (1559 KB)( 301 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zheng Fengming, Li Shufang, Guo Zhimin, Wu Bo, Tian Shiming, Pan Mi

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60243-7

  摘要 ( 1116 ) PDF (1004 KB)( 632 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Zhou Qianneng, Zhu Ling, Li Hongjuan, Lin Jinzhao, Wang Liangcai, Luo W

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60244-9

  摘要 ( 889 ) PDF (1086 KB)( 374 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标