Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2017年 24卷 5期 刊出日期2017-10-30
  Wireless

  Hu Zhiqun, Lu Zhaoming, Lin Shangjuan, Wen Xiangming, Xu Hen

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60227-9

  摘要 ( 425 ) PDF (871 KB)( 279 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Jie, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Yao Yidong, Li Wen

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60228-0

  摘要 ( 525 ) PDF (1455 KB)( 228 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  security

  Chen Shangdi, Wen Jiejing

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60229-2

  摘要 ( 475 ) PDF (905 KB)( 275 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Liu Zhenhua, Kang Yaqian, Li Chen, Fan Yaqing

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60230-9

  摘要 ( 454 ) PDF (1398 KB)( 277 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Yao Yukun, Liu Jiangbing, Xu Dongliang, Ren Zhi, Hu Qing

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60231-0

  摘要 ( 352 ) PDF (909 KB)( 226 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tian Shengwen, Wang Jingyu, Yang Hongyong, Cui Guanghai

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60232-2

  摘要 ( 378 ) PDF (1370 KB)( 221 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tan Xiaoying, Huang Dan, Guo Yuchun, Chen Changjia

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60233-4

  摘要 ( 375 ) PDF (848 KB)( 247 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Signal processing

  Xu Qinyu, Lu Guanming, Yan Jingjie, Li Haibo, Cheng Xiao

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60234-6

  摘要 ( 326 ) PDF (1081 KB)( 249 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Lü Chaohui, Pan Jiaying

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60235-8

  摘要 ( 373 ) PDF (1430 KB)( 222 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Wen Guoli, Zhang Qi, Wang Houtian, Tian Qinghua, Zhang Wei, Xin Xiangjun

  中国邮电高校学报(英文), 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60236-X

  摘要 ( 409 ) PDF (1870 KB)( 426 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标