Please wait a minute...
News

Current Issue

2024, Vol.31 No.1 Publication date: 29 February 2024
Special Topic: Semantic Communication

Yang Yujia, Liu Yiming, Zhang Wenjia, Zhang Zhi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2001

Abstract ( 496 ) PDF (2443 KB)( 95 )

References | Related Articles | Metrics

Chai Rong, Duan Xiaofang, Wang Lixuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2002

Abstract ( 565 ) PDF (2603 KB)( 50 )

References | Related Articles | Metrics

Ren Chao, He Zongrui, Sun Chen, Li Haojin, Zhang Haijun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2003

Abstract ( 367 ) PDF (1783 KB)( 47 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Li Linpei, Zhao Chuan, Su Yu, Huo Jiahao, Huang Yao, Li Haojin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2004

Abstract ( 368 ) PDF (1638 KB)( 41 )

References | Related Articles | Metrics

Kang Xiaofei, Wang Tian, Liang Xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2005

Abstract ( 338 ) PDF (1810 KB)( 31 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Zheng Guangming, Zhou Tianle, Lu Haiwei, Long Yifei, Bai Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2006

Abstract ( 460 ) PDF (2161 KB)( 21 )

References | Related Articles | Metrics

Cai Xiumei, He Ningning, Wu Chengmao, Liu Xiao, Liu Hang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2007

Abstract ( 395 ) PDF (15845 KB)( 19 )

References | Related Articles | Metrics

Cheng Yi, Zhao Yan, Yin Peiwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2024, 31 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2024.2008

Abstract ( 420 ) PDF (1504 KB)( 25 )

References | Related Articles | Metrics