Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.6 Publication date: 28 December 2023

Wu Yue, Chen Xiangyong, Qiu Jianlong, Hu Shunwei, Zhao Feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1019

Abstract ( 671 ) PDF (1536 KB)( 222 )

Related Articles | Metrics

Zhang Xiaojiao, Wu Xiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1018

Abstract ( 561 ) PDF (3622 KB)( 127 )

Related Articles | Metrics

Xu Xingtao, Tao Jiagui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1014

Abstract ( 567 ) PDF (6155 KB)( 81 )

Related Articles | Metrics

Cheng Zunshui, Jiang Jingna, Sun Dongsheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1015

Abstract ( 671 ) PDF (3657 KB)( 74 )

Related Articles | Metrics

Lv Pengchao, Huang Junjie, Liu Bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1011

Abstract ( 645 ) PDF (1663 KB)( 72 )

Related Articles | Metrics

Zhang Junjie, Liu Caixia, Liu Shuxin, Zang Weifei, Li Qian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1016

Abstract ( 609 ) PDF (3049 KB)( 83 )

Related Articles | Metrics

Liang Xiaolin, Ma Jiaxu, Cao Wangbin, Xu Jianpeng, Liu Shuaiqi, Zhao Xiongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1012

Abstract ( 519 ) PDF (2101 KB)( 64 )

Related Articles | Metrics

Liang Xiaolin, Liu Qianlong, Cao Wangbin, Liu Shuaiqi, Zhao Shuhuan, Zhao Xiongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1020

Abstract ( 601 ) PDF (4592 KB)( 77 )

Related Articles | Metrics

Zhang Sicong, Dai Jianzhuo, Huang Wenjing, Mi Xinping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1013

Abstract ( 879 ) PDF (3117 KB)( 68 )

Related Articles | Metrics

Liang Xiaolin, Rong Zhanyi, Cao Wangbin, Liu Shuaiqi, Zhao Xiongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1017

Abstract ( 571 ) PDF (2637 KB)( 97 )

Related Articles | Metrics