Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.5 Publication date: 31 October 2023

Hong PENG yaozong liu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0010

Abstract ( 468 ) PDF (890 KB)( 214 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Wenhao , Zhao Haiying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0012

Abstract ( 144 ) PDF (9159 KB)( 107 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Haiying, GUO Xuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0011

Abstract ( 128 ) PDF (1526 KB)( 96 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0009

Abstract ( 109 ) PDF (1743 KB)( 76 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Meng Hui, Ren Lina, Zhao Zongqu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2023. 0006

Abstract ( 100 ) PDF (468 KB)( 58 )

References | Related Articles | Metrics

Cheng Jie, Zhang Ru, Wei Jiahui, Lu Chen, LvZhishuai, Lin Bingjie, Xia Ang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2023. 0003

Abstract ( 107 ) PDF (1630 KB)( 51 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Niu Yaohui, Li Xiuping, Zhao Wenyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0008

Abstract ( 115 ) PDF (5205 KB)( 120 )

References | Related Articles | Metrics

Tian Kegang, Xu Wenbo , Wang Siye, Chen Xiangsen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (5). doi: 10. 19682 / j. cnki. 1005-8885. 2023. 0007

Abstract ( 105 ) PDF (1029 KB)( 75 )

References | Related Articles | Metrics