Please wait a minute...
News

Current Issue

2022, Vol.29 No.6 Publication date: 30 December 2022

Li Yajie, Zhang Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1024

Abstract ( 371 )

References | Related Articles | Metrics

Zhu Ruijie, Li Gong, Wang Peisen, Zhang Wenchao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1020

Abstract ( 232 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Yu, Li Xin, Huang Shanguo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1021

Abstract ( 163 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Huibin, Li Tianzhu, Liu Haojiang, Li Zhuotong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1022

Abstract ( 201 )

References | Related Articles | Metrics

Guo Xuerang, Li Feng, Zhu Bohan, Zhang Zhijun, Guo Qingrui, Yang Huiting

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1023

Abstract ( 204 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Yang Jingjing, Guo Yuchun, Zhao Yongxiang, Chen Yishuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1009

Abstract ( 155 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Zhidong, Yu Yanming, Liu Ning, Yuan Honggang, Lou Ning

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1003

Abstract ( 149 )

References | Related Articles | Metrics

Kong Chao, Ou Weihua, Gong Xiaofeng, Li Weian, Han Jie, Yao Yi, Xiong Jiahao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1004

Abstract ( 240 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Fan, Chen Jiajun, Gao Youjun, Sun Changyin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1008

Abstract ( 166 )

References | Related Articles | Metrics