Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.1 Publication date: 28 February 2023
Artificial intelligence

Wu Qing, Li Feiyan, Zhang Hengchang, Fan Jiulun, Gao Xiaofeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2001

Abstract ( 312 )

References | Related Articles | Metrics

Guo Xiangbo, Wang Jian, Huang Mengjie, Wang Minghui, Yang Jian, Yu Yongtao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2002

Abstract ( 294 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Xianlun, Wang Guangyu, Cui Yuxia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2003

Abstract ( 309 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Xu Siyang, Song Xin, Zhu Jiahui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2004

Abstract ( 142 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Chuanchuan, Zeng Yonghu, Wang Liandong, Li Zhipeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2005

Abstract ( 114 )

References | Related Articles | Metrics

Guan Sihai, Cheng Qing, Zhao Yong, Liu Fangyao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2006

Abstract ( 285 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Peng Weiping, Cui Shuang, Song Cheng, Han Ning

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2007

Abstract ( 103 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Hongxin, Lin Zhijian, Chen Pingping, Chen Feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2008

Abstract ( 334 )

References | Related Articles | Metrics

Bai Xia, Su Ming, Wang Qingmin, Liu Yang, Gao Zhiwei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2009

Abstract ( 150 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Jiangbo, Zheng Jiali, Quan Yixuan, Lin Zihan, Xie Xiaode

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2010

Abstract ( 162 )

References | Related Articles | Metrics