Please wait a minute...
News

Current Issue

2021, Vol.28 No.6 Publication date: 30 December 2021

Tang Fei, Dong Kun, Ye Zhangtao, Ling Guowei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1020

Abstract ( 362 ) PDF (6273 KB)( 94 )

References | Related Articles | Metrics

Han Gang, Xing Qixuan, Zhang Yinghui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1021

Abstract ( 329 ) PDF (984 KB)( 59 )

References | Related Articles | Metrics

Tao Yunting, Kong Fanyu, Yu Jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1022

Abstract ( 284 ) PDF (843 KB)( 63 )

References | Related Articles | Metrics

Xu Yan, Li Zheng, Ding Long, Xu Rui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1023

Abstract ( 205 ) PDF (1507 KB)( 51 )

References | Related Articles | Metrics

Sheng Haiyan, Wei Shimin, Yu Xiuli, Tang Ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1009

Abstract ( 226 ) PDF (1851 KB)( 59 )

References | Related Articles | Metrics

You Yue, Li Qinghua, Chen Xiyuan, Zhang Zhao, Mu Yaqi, Feng Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1011

Abstract ( 260 ) PDF (2483 KB)( 70 )

References | Related Articles | Metrics

Song Yue, Wu Chengmao, Tian Xiaoping, Song Qiuyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1014

Abstract ( 266 ) PDF (9661 KB)( 22 )

References | Related Articles | Metrics

Li Xiaohui, Liu Shuaishuai, Fan Tao, Fang Kun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1013

Abstract ( 227 ) PDF (2349 KB)( 71 )

References | Related Articles | Metrics

Quan Yixuan, Zheng Jiali, Xie Xiaode, Lin Zihan, Luo Wencong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1012

Abstract ( 262 ) PDF (5173 KB)( 35 )

References | Related Articles | Metrics