Please wait a minute...
News

Current Issue

2022, Vol.29 No.1 Publication date: 26 February 2022
Special Topic: Intellicise Communication System

Zhang Ping, Xu Xiaodong, Dong Chen, Han Shujun, Wang Bizhu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2002

Abstract ( 1813 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Zezhong, Chen Mingzhe, Xu Jie, Cui Shuguang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2003

Abstract ( 473 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Guangyi, Deng Juan, Zheng Qingbi, Li Gang, Sun Xin, Huang Yuhong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2004

Abstract ( 838 )

References | Related Articles | Metrics

Yao Shengshi, Wang Sixian, Dai Jincheng, Niu Kai, Xu Wenjun, Zhang Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2005

Abstract ( 536 )

References | Related Articles | Metrics

Mao Sun, Zhang Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2006

Abstract ( 645 )

References | Related Articles | Metrics

Mobile Communications

Sun Junshuai, Zhu Xinghui, Xiao Yeqiu, Cheng Ke, Zhao Shuangrui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2007

Abstract ( 571 )

References | Related Articles | Metrics

Sun Heng, Qiao Xiuquan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2008

Abstract ( 512 )

References | Related Articles | Metrics

Zhu Xiaorong, Jing Chuanfang, Shi Jindou, Wang Yong, Ho Chifong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2009

Abstract ( 413 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Guo Hui, Zhao Xuehui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2010

Abstract ( 384 )

References | Related Articles | Metrics

Song Xin, Huang Xue, Gao Yiming, Qian Haijun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2011

Abstract ( 403 )

References | Related Articles | Metrics

Li Hui, Li Shanshan, Zou Borong, Chen Yannan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2012

Abstract ( 680 )

References | Related Articles | Metrics