Please wait a minute...
News

Current Issue

2021, Vol.28 No.2 Publication date: 30 April 2021

Wei Chen, Cui Xiaole, Cui Xiaoxin, Feng Xu, Jin Yufeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1001

Abstract ( 304 ) PDF (1420 KB)( 118 )

References | Related Articles | Metrics

Duan Shengyu, Zhai Dongyao, Lu Yue

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1002

Abstract ( 290 ) PDF (1754 KB)( 138 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Renchao, Liu Xu, Duan Xuefei, Tang Qinqin, Yu Fei Richard, Huang Tao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1003

Abstract ( 313 ) PDF (3234 KB)( 311 )

References | Related Articles | Metrics

Zhou Yutong, Li Xi, Ji Hong, Zhang Heli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1004

Abstract ( 335 ) PDF (1645 KB)( 320 )

References | Related Articles | Metrics

Guo Hairu, Meng Xueyao, Liu Yongli, Liu Shen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1005

Abstract ( 283 ) PDF (5850 KB)( 292 )

References | Related Articles | Metrics

Xue Chenzi, Wei Yifei, Zhang Yong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1006

Abstract ( 263 ) PDF (2514 KB)( 148 )

References | Related Articles | Metrics

Ma Shexiang, Mei Xiaobing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1007

Abstract ( 284 ) PDF (4820 KB)( 105 )

References | Related Articles | Metrics

Li Zongyan, Li Jiahui, Yu Honglu, Li Shiyin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1008

Abstract ( 246 ) PDF (1085 KB)( 122 )

References | Related Articles | Metrics