Please wait a minute...
News

Current Issue

2021, Vol.28 No.1 Publication date: 28 February 2021
Artificial intelligence

Sun Yinan, Xu Yajing , Li Si, Guo Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0005

Abstract ( 703 ) PDF (1628 KB)( 71 )

References | Related Articles | Metrics

Chen Yanping, Jin Xiaodong, Xia Hong, Wang Zhongmin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0003

Abstract ( 563 ) PDF (5325 KB)( 91 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Chengmao, Cao Zhuo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0013

Abstract ( 286 ) PDF (7836 KB)( 137 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Han Fengquan, Han Yinghua , Lu Jing, Zhao Qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0004

Abstract ( 333 ) PDF (4122 KB)( 168 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Liu Jun, Hu Yupu, Chen Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0006

Abstract ( 524 ) PDF (809 KB)( 145 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Guosheng, Zhang Jingting, Wang Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0002

Abstract ( 323 ) PDF (3819 KB)( 85 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Chen Jianing, Li Xi, Ji Hong, Zhang Heli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0001

Abstract ( 321 ) PDF (2262 KB)( 110 )

References | Related Articles | Metrics

Dun Shubo, Jin Qiuyan, Bi Lingyu, Wang Ziren, Xie Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0007

Abstract ( 333 ) PDF (3245 KB)( 58 )

References | Related Articles | Metrics

Deng Junyong, Wu Haoyue, Luo Jiaying, Shan Rui, Liu Xinchuang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0012

Abstract ( 374 ) PDF (5381 KB)( 116 )

References | Related Articles | Metrics