Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.6 Publication date: 31 December 2020

Liu Xu, Xie Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0041

Abstract ( 348 ) PDF (1326 KB)( 88 )

References | Related Articles | Metrics

Cai Xingwei, Ji Wei, Qiu Ling, Liang Xiaowen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0042

Abstract ( 295 ) PDF (1194 KB)( 79 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yanhang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0043

Abstract ( 236 ) PDF (1930 KB)( 116 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Guosheng, Liu Dongmei, Wang Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0044

Abstract ( 442 ) PDF (1385 KB)( 78 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Zongqu, Ma Shaoti, Wang Yongjun, Tang Yongli, Ye Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0045

Abstract ( 384 ) PDF (549 KB)( 104 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Jian, Wu Chengmao, Tian Xiaoping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0046

Abstract ( 288 ) PDF (14654 KB)( 108 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Chuanchuan, Jiang Lin, Zeng Yonghu, Wang Liandong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0047

Abstract ( 248 ) PDF (3905 KB)( 92 )

References | Related Articles | Metrics

Shan Rui, Jiang Lin, Deng Junyong, Cui Pengfei, Zhang Yuting, Wu Haoyue, Xie Xiaoyan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0048

Abstract ( 296 ) PDF (5688 KB)( 138 )

References | Related Articles | Metrics