Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.6 Publication date: 31 December 2020

Liu Xu, Xie Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0041

Abstract ( 230 ) PDF (1326 KB)( 63 )

References | Related Articles | Metrics

Cai Xingwei, Ji Wei, Qiu Ling, Liang Xiaowen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0042

Abstract ( 187 ) PDF (1194 KB)( 42 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yanhang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0043

Abstract ( 165 ) PDF (1930 KB)( 71 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Guosheng, Liu Dongmei, Wang Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0044

Abstract ( 189 ) PDF (1385 KB)( 47 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Zongqu, Ma Shaoti, Wang Yongjun, Tang Yongli, Ye Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0045

Abstract ( 271 ) PDF (549 KB)( 67 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Jian, Wu Chengmao, Tian Xiaoping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.0046

Abstract ( 178 ) PDF (14654 KB)( 47 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Chuanchuan, Jiang Lin, Zeng Yonghu, Wang Liandong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0047

Abstract ( 155 ) PDF (3905 KB)( 62 )

References | Related Articles | Metrics

Shan Rui, Jiang Lin, Deng Junyong, Cui Pengfei, Zhang Yuting, Wu Haoyue, Xie Xiaoyan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0048

Abstract ( 190 ) PDF (5688 KB)( 73 )

References | Related Articles | Metrics