Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.5 Publication date: 22 October 2020

Ji Yimu, Li Ke, Liu Shangdong, Liu Qiang, Yao Haichang, Li Kui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0024

Abstract ( 685 ) PDF (1589 KB)( 151 )

Related Articles | Metrics

Zhu Fan, Yang Juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0025

Abstract ( 456 ) PDF (2000 KB)( 68 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Zhaoying, Zhou Junhua, Liao Zhonghua, Zhai Xiang, Zhang Lianping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0023

Abstract ( 440 ) PDF (1624 KB)( 101 )

References | Related Articles | Metrics

He Mingshu, Jin Lei, Wang Xiaojuan, Li Yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0020

Abstract ( 453 ) PDF (1352 KB)( 217 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Lin, Wang Zhen, Chen Jianmei, Lin Mengying, Deng Xiaofang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0022

Abstract ( 380 ) PDF (5190 KB)( 108 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yongchang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0026

Abstract ( 319 ) PDF (1219 KB)( 64 )

References | Related Articles | Metrics

Li Xinmin, Li Guomin, Liu Yang, Guo Tian, Li Pu, Li Yaru

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0029

Abstract ( 320 ) PDF (397 KB)( 154 )

References | Related Articles | Metrics

Li Li, Zheng Jiali, Quan Yixuan, Lin Zihan, Li Yingchao, Huang Tianxing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0030

Abstract ( 343 ) PDF (6579 KB)( 114 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Xiyu, Zhang Xuefei , Liu Junjie, Wang Yining

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0028

Abstract ( 494 ) PDF (1780 KB)( 76 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Kun, Wang Hui , Shen Zihao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0021

Abstract ( 356 ) PDF (1821 KB)( 77 )

References | Related Articles | Metrics