Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.1 Publication date: 26 February 2009
Networks

KIMBA DIT ADAMOU Boubacar, ZOU Shi-hong, ABDOU Saley, MA Yi-hui, CHENG Shi-duan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60169-7

Abstract ( 2158 ) PDF (263 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

YU Zhi-jun, WEI Jian-ming, LIU Hai-tao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60170-3

Abstract ( 2333 ) PDF (198 KB)( 464 )

References | Related Articles | Metrics

LI Wen-feng, WANG Ru-chuan, SUN Li-juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60171-5

Abstract ( 3013 ) PDF (215 KB)( 412 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Bing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60172-7

Abstract ( 2940 ) PDF (240 KB)( 442 )

References | Related Articles | Metrics

XIA Cheng-yi, LIU Zhong-xin, CHEN Zeng-qiang, YUAN Zhu-zhi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60173-9

Abstract ( 2165 ) PDF (216 KB)( 408 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

YANG Xun, WANG Jian, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60174-0

Abstract ( 2978 ) PDF (259 KB)( 423 )

References | Related Articles | Metrics

SUN Kai, WANG Ying, CHEN Zi-xiong, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60175-2

Abstract ( 2358 ) PDF (277 KB)( 481 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Shuang, YAO Wen-bin, YANG Hong-wen, WANG Ya-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60176-4

Abstract ( 2633 ) PDF (188 KB)( 394 )

References | Related Articles | Metrics

LI Xue-hua, CAO Yi-qing, LI Zhen-song, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60177-6

Abstract ( 2220 ) PDF (227 KB)( 444 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Zi-xiong, WANG Ying , SUN Kai, YUAN Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60178-8

Abstract ( 2225 ) PDF (267 KB)( 391 )

References | Related Articles | Metrics

LI Yu-ying, WEN Qiao-yan, LI Li-xiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60179-X

Abstract ( 2089 ) PDF (283 KB)( 452 )

References | Related Articles | Metrics

MING Yang,SHEN Xiao-qin, WANG Yu-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60180-6

Abstract ( 2901 ) PDF (141 KB)( 437 )

References | Related Articles | Metrics

MU Ning-bo, HU Yu-pu, OU Hai-wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60181-8

Abstract ( 2177 ) PDF (141 KB)( 477 )

References | Related Articles | Metrics

LI Yan-ping, WANG Yu-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60182-X

Abstract ( 2070 ) PDF (190 KB)( 486 )

References | Related Articles | Metrics

YUAN Zheng, WEN Qiao-yan, WANG Wei, ZHANG Hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60183-1

Abstract ( 2353 ) PDF (177 KB)( 392 )

References | Related Articles | Metrics

JIA Hua-yu, CHEN Gui-can, ZHANG Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60184-3

Abstract ( 2117 ) PDF (343 KB)( 406 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Kun, ZHANG Chun, WANG Zhi-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60185-5

Abstract ( 2982 ) PDF (281 KB)( 510 )

References | Related Articles | Metrics

YU Kai, ZOU Xue-cheng, LONG Shuang, WANG Wei-xu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60186-7

Abstract ( 2140 ) PDF (346 KB)( 482 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Jing, TONG Wei-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60187-9

Abstract ( 2058 ) PDF (355 KB)( 370 )

References | Related Articles | Metrics

LI Dun, MA Yong-tao, GUO Jian-li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60188-0

Abstract ( 2133 ) PDF (145 KB)( 494 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Shi-guo, JI Hong, LI Ting, MEI Jing-qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60189-2

Abstract ( 3043 ) PDF (132 KB)( 481 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yong-yu, SUN Qu, YUAN Chao-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60190-9

Abstract ( 2190 ) PDF (148 KB)( 440 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Li-ming, ZOU Xue-cheng, LEI Jian-ming, LIU Zheng-lin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60191-0

Abstract ( 2836 ) PDF (289 KB)( 418 )

References | Related Articles | Metrics