Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.2 Publication date: 30 April 2009
Wireless

WANG Jian, YANG Xun, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60192-2

Abstract ( 3168 ) PDF (277 KB)( 392 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG Hui, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60193-4

Abstract ( 2857 ) PDF (330 KB)( 432 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Jing, WANG Ying, WU Tong, YU Xin-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60194-6

Abstract ( 2233 ) PDF (317 KB)( 423 )

References | Related Articles | Metrics

DU Juan, KANG Gui-xia, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60195-8

Abstract ( 3133 ) PDF (234 KB)( 391 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Rui-zhe, YUAN Chao-wei, TENG Ying-lei, ZHANG Yan-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60196-X

Abstract ( 2887 ) PDF (202 KB)( 435 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Cheng, ZHOU Zheng, WANG Shu-bin, ZOU Wei-xia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60197-1

Abstract ( 2951 ) PDF (274 KB)( 374 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Li-biao, LI Jian-zeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60198-3

Abstract ( 2870 ) PDF (358 KB)( 389 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yang-zhi, XU Cheng-qian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60199-5

Abstract ( 2882 ) PDF (109 KB)( 378 )

References | Related Articles | Metrics

QI Yuan, PENG Tao, WANG Wen-bo, LUO Shi-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60202-2

Abstract ( 2256 ) PDF (282 KB)( 367 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

LI Xi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60200-9

Abstract ( 3228 ) PDF (318 KB)( 447 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG An-you, ZHU Jin-kang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60201-0

Abstract ( 2123 ) PDF (146 KB)( 407 )

References | Related Articles | Metrics

LI Chun-xi, CHEN Chang-jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60203-4

Abstract ( 2213 ) PDF (288 KB)( 395 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Deng-yin, JIANG Juan, ANANI Adi, LI Hai-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60204-6

Abstract ( 2097 ) PDF (248 KB)( 511 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

WANG Xiao-fen, DONG Qing-kuan, ZHOU Yu, XIAO Guo-zhen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60205-8

Abstract ( 2161 ) PDF (125 KB)( 380 )

References | Related Articles | Metrics

DAN Yong-ping, ZOU Xue-cheng, LIU Zheng-lin, HAN Yu, YI Li-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60206-X

Abstract ( 2225 ) PDF (331 KB)( 466 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Chun-ling, YU Han, LÜ Heng-shan, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60207-1

Abstract ( 2058 ) PDF (128 KB)( 396 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Jin, WANG Hong-xiang, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60208-3

Abstract ( 2991 ) PDF (144 KB)( 371 )

References | Related Articles | Metrics

TIAN Hong-da, YU Zhong-yuan, HAN Li-hong, LIU Yu-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60209-5

Abstract ( 2894 ) PDF (321 KB)( 489 )

References | Related Articles | Metrics

LI Bin, LEE Kuei-jen, CHOU Hsi-tseng, HUANG Shan-guo, GU Wan-yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60210-1

Abstract ( 2244 ) PDF (390 KB)( 408 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Xin, GUO Shu-xu, CHANG Yu-chun, ZHU Shun-dong, WANG Shuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60211-3

Abstract ( 2312 ) PDF (284 KB)( 503 )

References | Related Articles | Metrics

LI Zhi-cheng, LIU Tao, ZHANG Yong-jun, GU Wan-yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60212-5

Abstract ( 2868 ) PDF (236 KB)( 390 )

References | Related Articles | Metrics

XIAO Peng, HU Zhi-gang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60213-7

Abstract ( 2248 ) PDF (290 KB)( 411 )

References | Related Articles | Metrics

REN Hong, ZHENG Yan, WU Ye-rong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60214-9

Abstract ( 2293 ) PDF (128 KB)( 432 )

References | Related Articles | Metrics

LU Jian-guo, CAI An-ni

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60215-0

Abstract ( 2194 ) PDF (436 KB)( 398 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Ya-jun, WANG Cui-ping, WANG Guang-yi, XU Ning, WANG Zhong-lin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60216-2

Abstract ( 2152 ) PDF (1110 KB)( 490 )

References | Related Articles | Metrics