Please wait a minute...
News

Current Issue

2008, Vol.15 No.4 Publication date: 30 December 2008
Wireless

ZHOU Ke, CAO Shi-ke, ZHANG Li-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi: 1005-8885 (2008) 01-0001-05

Abstract ( 2279 ) PDF (344 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Si-yang, LIU Yuan-an, WANG Fei-fei, XIE Gang, ZHANG Ran-ran

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3079 ) PDF (307 KB)( 510 )

References | Related Articles | Metrics

LIN Fei, LIU Xi-mei, LUO Tao, YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3039 ) PDF (278 KB)( 470 )

References | Related Articles | Metrics

MO Yong, ZHOU Xing-wei, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2967 ) PDF (181 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

MENG Qing-min, PAN Su, ZHENG Bao-yu, ZHU Hong-bo, YOU Xiao-hu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2280 ) PDF (291 KB)( 388 )

References | Related Articles | Metrics

ZHU Yuan, WANG Chun-ye, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2191 ) PDF (260 KB)( 395 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Xin, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3067 ) PDF (168 KB)( 422 )

References | Related Articles | Metrics

HAN Jing, GONG Ping, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3549 ) PDF (254 KB)( 676 )

References | Related Articles | Metrics

GAO Xin-ying, ZHANG Jian-hua, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2352 ) PDF (380 KB)( 453 )

References | Related Articles | Metrics

JIAO Chuan-hai, WANG Ke-ren

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3324 ) PDF (151 KB)( 437 )

References | Related Articles | Metrics

Security

ZHENG Yan, WANG Hai-yan, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2595 ) PDF (192 KB)( 538 )

Related Articles | Metrics

Wireless

ZHA Xin-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2428 ) PDF (96 KB)( 390 )

References | Related Articles | Metrics

LIN Song, GAO Fei, QIN Su-juan, WEN Qiao-yan, ZHU Fu-chen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2567 ) PDF (216 KB)( 383 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG Nan, WANG Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2967 ) PDF (158 KB)( 459 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG Wei-qiang, HUANG Zheng-quan, YANG Yi-xian, TIAN Jie, LI Liang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2457 ) PDF (172 KB)( 529 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Liu-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2845 ) PDF (260 KB)( 413 )

References | Related Articles | Metrics

RUAN Fang-ming, GAO You-gang, FUJIWARA Osamu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2875 ) PDF (391 KB)( 392 )

References | Related Articles | Metrics

CAO Yong-sheng, YIN Xiao-li, XIN Xiang-jun, YU Chong-xiu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2120 ) PDF (256 KB)( 468 )

References | Related Articles | Metrics

XING Huan-lai, BAI Lin, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3080 ) PDF (232 KB)( 501 )

References | Related Articles | Metrics

HAN Yu, ZOU Xue-cheng, LIU Zheng-lin, CHEN Yi-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2589 ) PDF (311 KB)( 514 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Hong, CHEN Gui-can

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3702 ) PDF (268 KB)( 640 )

References | Related Articles | Metrics

CHENG Wei-qing, GONG Jian, DING Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2204 ) PDF (301 KB)( 470 )

References | Related Articles | Metrics

MA Jun, ZHANG Jian-pei, YANG Jing, CHENG Li-li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 2123 ) PDF (175 KB)( 434 )

References | Related Articles | Metrics

FU Rui-xue, YUE Xin, SONG Ming, XIN Zhan-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (4). doi:

Abstract ( 3269 ) PDF (201 KB)( 566 )

References | Related Articles | Metrics