Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2023年 30卷 3期 刊出日期2023-06-30
  Artificial Intelligence

  Fan Xinyue, Wu Kai, Chen Shuai

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1002

  摘要 ( 628 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Zixian, Zhang Miao, Yan Danfeng

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1011

  摘要 ( 468 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Hao, Zhang Linghua, Tong Cheng, Zhou Chenyang

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1019

  摘要 ( 246 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Du Rong, Chen Shudong, Li Weiwei, Zhang Xueting, Wang Xianhui, Ge Jin

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1001

  摘要 ( 208 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yin Sihan, Li Yalei, Liu Xiaoping, Cui Xu, Wang Huapeng

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1018

  摘要 ( 109 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Guo Hui, Zhao Xuehui

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1006

  摘要 ( 125 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Qiang, Zhang Yijia, Zhang Tianjiao, Zhang Wenqi, Gao Yue, Tafazolli Rahim

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1026

  摘要 ( 158 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Zhang Luying, Liu Xiaokai, Li Zhao, Xu Fangmin, Zhao Chenglin

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1010

  摘要 ( 150 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chen Hui, Jiang Xiaoling, Wu Tianting, Mou Xingyu

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1016

  摘要 ( 111 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标