Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2023年 30卷 4期 刊出日期2023-08-31
  Artificial Intelligence

  Feng Yuting, Gong Haobing, Hao Xiaojing, Gao Hui, Guo Xiangming

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2011

  摘要 ( 155 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Xie Xiaoyan, Chai Miaomiao, Deng Junyong, Du Zhuolin, Yang Kun, Yin Shaorun

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2012

  摘要 ( 122 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Xijun, Zhang Guannan, Zhang Xianli, Zhang Hong, Zhang Minghu

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2013

  摘要 ( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Fu Li, Cui Zhe, Deng Hongwei

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2014

  摘要 ( 102 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Duan Li, Chen Lin, Luo Bing

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2015

  摘要 ( 127 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Luo Zhiyong, Tan Shanxin, Xu Haifeng, Liu Xintong

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2016

  摘要 ( 88 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Xu Ming, Dong Chen, Li Hanlu, Luo Qiming, Wang Lizi, Zhang Wanru, Liu Huixin

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2017

  摘要 ( 121 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Qianqian, Xu Yanli

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2018

  摘要 ( 130 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Yao Yindi, Yi Jun, Zeng Zhibin, Li Xiong, Wang Chen, Li Yuhang

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2019

  摘要 ( 88 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Luo Zhiyong, Wang Shuyi, Song Weiwei, Liu Jiahui, Wang Jianming

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2020

  摘要 ( 85 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标