Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2023年 30卷 1期 刊出日期2023-02-28
  Artificial Intelligence

  Wu Qing, Li Feiyan, Zhang Hengchang, Fan Jiulun, Gao Xiaofeng

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2001

  摘要 ( 304 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Xiangbo, Wang Jian, Huang Mengjie, Wang Minghui, Yang Jian, Yu Yongtao

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2002

  摘要 ( 286 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Xianlun, Wang Guangyu, Cui Yuxia

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2003

  摘要 ( 289 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Xu Siyang, Song Xin, Zhu Jiahui

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2004

  摘要 ( 134 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Chuanchuan, Zeng Yonghu, Wang Liandong, Li Zhipeng

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2005

  摘要 ( 109 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guan Sihai, Cheng Qing, Zhao Yong, Liu Fangyao

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2006

  摘要 ( 280 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Peng Weiping, Cui Shuang, Song Cheng, Han Ning

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2007

  摘要 ( 98 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wu Hongxin, Lin Zhijian, Chen Pingping, Chen Feng

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2008

  摘要 ( 323 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Bai Xia, Su Ming, Wang Qingmin, Liu Yang, Gao Zhiwei

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2009

  摘要 ( 141 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Jiangbo, Zheng Jiali, Quan Yixuan, Lin Zihan, Xie Xiaode

  中国邮电高校学报(英文), 2023, 30 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2010

  摘要 ( 152 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标