Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2022年 29卷 6期 刊出日期2022-12-30
  Special Topic: Optical Communication and Artificial Intelligence

  Li Yajie, Zhang Jie

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1024

  摘要 ( 371 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhu Ruijie, Li Gong, Wang Peisen, Zhang Wenchao

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1020

  摘要 ( 232 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Liu Yu, Li Xin, Huang Shanguo

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1021

  摘要 ( 163 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Huibin, Li Tianzhu, Liu Haojiang, Li Zhuotong

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1022

  摘要 ( 201 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Xuerang, Li Feng, Zhu Bohan, Zhang Zhijun, Guo Qingrui, Yang Huiting

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1023

  摘要 ( 204 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Yang Jingjing, Guo Yuchun, Zhao Yongxiang, Chen Yishuai

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1009

  摘要 ( 155 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zheng Zhidong, Yu Yanming, Liu Ning, Yuan Honggang, Lou Ning

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1003

  摘要 ( 149 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Kong Chao, Ou Weihua, Gong Xiaofeng, Li Weian, Han Jie, Yao Yi, Xiong Jiahao

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1004

  摘要 ( 240 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Jiang Fan, Chen Jiajun, Gao Youjun, Sun Changyin

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1008

  摘要 ( 166 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标