Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2022年 29卷 4期 刊出日期2022-08-31

  Lu Jun, Luan Tian, Tang Pengju, Zhang Yuntao, An Da

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2014

  摘要 ( 278 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Lv Lihui, Wang Hong, Ma Zhi, Duan Qianheng, Fei Yangyang, Meng Xiangdong

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2015

  摘要 ( 279 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Shi Jinjing, Wang Wenxuan, Xiao Zimeng, Mu Shuai, Li Qin

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2016

  摘要 ( 242 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Liu Hailing, Zhang Jie, Qin Sujuan, Gao Fei

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2017

  摘要 ( 248 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  He Yefeng, Yue Yuru, Li Guoqing, Liu Jixiang, Di Man, Pang Yibo

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2018

  摘要 ( 271 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Han Yushan, Che Bichen, Liu Jiali, Dou Zhao, Di Junyu

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2019

  摘要 ( 188 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Long, Wang Weijian, Zhang Kejia

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2020

  摘要 ( 195 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Wang Jian, Qiao Kuoyuan, Yuan Yanlei, Liu Xiaole, Yang Jian

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2021

  摘要 ( 272 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Meng Wei, Wang Liting, Lu Meng

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2022

  摘要 ( 245 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Jiang Yujian, Yang Xue, Zhang Junming, Song Yang

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2023

  摘要 ( 177 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标