Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2021年 28卷 6期 刊出日期2021-12-30
  Special Topic: Data Security and Privacy Preservation in Cloud/ Fog / Edge-Enabled Internet of Thing

  Tang Fei, Dong Kun, Ye Zhangtao, Ling Guowei

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1020

  摘要 ( 451 ) PDF (6273 KB)( 160 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Han Gang, Xing Qixuan, Zhang Yinghui

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1021

  摘要 ( 422 ) PDF (984 KB)( 103 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tao Yunting, Kong Fanyu, Yu Jia

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1022

  摘要 ( 458 ) PDF (843 KB)( 118 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Xu Yan, Li Zheng, Ding Long, Xu Rui

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1023

  摘要 ( 299 ) PDF (1507 KB)( 93 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Sheng Haiyan, Wei Shimin, Yu Xiuli, Tang Ling

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1009

  摘要 ( 305 ) PDF (1851 KB)( 135 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  You Yue, Li Qinghua, Chen Xiyuan, Zhang Zhao, Mu Yaqi, Feng Chao

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1011

  摘要 ( 377 ) PDF (2483 KB)( 105 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Yue, Wu Chengmao, Tian Xiaoping, Song Qiuyu

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1014

  摘要 ( 373 ) PDF (9661 KB)( 48 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Li Xiaohui, Liu Shuaishuai, Fan Tao, Fang Kun

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1013

  摘要 ( 310 ) PDF (2349 KB)( 123 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Quan Yixuan, Zheng Jiali, Xie Xiaode, Lin Zihan, Luo Wencong

  中国邮电高校学报(英文), 2021, 28 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.1012

  摘要 ( 357 ) PDF (5173 KB)( 72 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标