Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2022年 29卷 1期 刊出日期2022-02-26

  Zhang Ping, Xu Xiaodong, Dong Chen, Han Shujun, Wang Bizhu

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2002

  摘要 ( 1813 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Zezhong, Chen Mingzhe, Xu Jie, Cui Shuguang

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2003

  摘要 ( 473 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Liu Guangyi, Deng Juan, Zheng Qingbi, Li Gang, Sun Xin, Huang Yuhong

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2004

  摘要 ( 838 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yao Shengshi, Wang Sixian, Dai Jincheng, Niu Kai, Xu Wenjun, Zhang Ping

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2005

  摘要 ( 536 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Mao Sun, Zhang Yan

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2006

  摘要 ( 645 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Sun Junshuai, Zhu Xinghui, Xiao Yeqiu, Cheng Ke, Zhao Shuangrui

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2007

  摘要 ( 571 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Sun Heng, Qiao Xiuquan

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2008

  摘要 ( 512 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhu Xiaorong, Jing Chuanfang, Shi Jindou, Wang Yong, Ho Chifong

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2009

  摘要 ( 413 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Hui, Zhao Xuehui

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2010

  摘要 ( 384 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Xin, Huang Xue, Gao Yiming, Qian Haijun

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2011

  摘要 ( 403 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Hui, Li Shanshan, Zou Borong, Chen Yannan

  中国邮电高校学报(英文), 2022, 29 (1). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2012

  摘要 ( 680 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标