Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2019年 26卷 6期 刊出日期2019-12-31
  Networks

  Xing Shuchen, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Pan Qi, Jing Wenpeng

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1021

  摘要 ( 418 ) PDF (675 KB)( 303 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wei Rongyu, Nie Min, Yang Guang, Zhang Meiling, Sun Aijing, Pei Changx

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1022

  摘要 ( 363 ) PDF (1890 KB)( 240 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chi Linman, Zhu Qi

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1023

  摘要 ( 338 ) PDF (1461 KB)( 216 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Peng Weiping, Su Zhe, Song Cheng, Jia Zongpu

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1024

  摘要 ( 365 ) PDF (1125 KB)( 249 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guan Hao, Rao Yongsheng, Xu Zhangtao

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1025

  摘要 ( 409 ) PDF (2106 KB)( 248 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Yao Wenbin, Hu Fangyi

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1026

  摘要 ( 417 ) PDF (2002 KB)( 213 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Huan, Liu Ting, Cao Yuning, Wu Aixiang

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1027

  摘要 ( 412 ) PDF (1443 KB)( 219 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Liu Tingting, Liu Zhen, Pang Qianchao, Ouyang Menglin, Chai Yanjie

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1028

  摘要 ( 380 ) PDF (4831 KB)( 162 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Signal processing

  Xie Xiaoyan, Lei Xiang, Zhou Jinna, Zhu Yun, Jiang Lin

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1029

  摘要 ( 336 ) PDF (4698 KB)( 128 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Chuanchuan, Zeng Yonghu, Wang Liandong, Fu Weihong

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1030

  摘要 ( 315 ) PDF (2513 KB)( 203 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标