Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2019年 26卷 4期 刊出日期2019-08-31
  Wireless

  Yu Cuiping, Gao Yuan, Wu Fan, Liu Yuanan

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1011

  摘要 ( 459 ) PDF (2345 KB)( 113 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Lintao, Liu Yuanan

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1012

  摘要 ( 438 ) PDF (1211 KB)( 137 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Sun Chuanzhi, Hu Zhiqun, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Qi Hang

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1013

  摘要 ( 523 ) PDF (439 KB)( 130 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Xiaopeng, Wang Zhigong, Zhang Yi, Zhang Youtao, Zhang Mi

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1015

  摘要 ( 275 ) PDF (2813 KB)( 197 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Zhang Qing, Wang Jie, Yang Zhengquan, Chen Zengqiang

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1016

  摘要 ( 196 ) PDF (1434 KB)( 134 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhai Qi, Jiang Mingyan

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1017

  摘要 ( 212 ) PDF (6709 KB)( 142 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Gao Miao, Yu Zhiguo, Li Qingqing, Wei Jinghe, Gu Xiaofeng

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1018

  摘要 ( 179 ) PDF (1357 KB)( 183 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Tang Yongli, Wang Mingming, Ye Qing, Qin Panke, Zhao Zongqu

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1019

  摘要 ( 278 ) PDF (460 KB)( 154 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Shi Zhiming, Huang Chengti

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1020

  摘要 ( 229 ) PDF (2857 KB)( 210 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标