Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2017年 24卷 1期 刊出日期2017-02-28
  Wireless

  Wu Fahui, Xiao Lin, Yang Dingcheng, Laurie Cuthbert

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60181-X

  摘要 ( 1687 ) PDF (365 KB)( 590 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tan Yuxi, Gao Zehua, Guo Siyan, Gao Feng

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60182-1

  摘要 ( 1853 ) PDF (351 KB)( 252 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Xiaohui, Meng Meimei, Lin Yingchao, Hei Yongqiang

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60183-3

  摘要 ( 1603 ) PDF (327 KB)( 349 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yu Zhi, Wang Ke, Ji Hong

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60184-5

  摘要 ( 1591 ) PDF (357 KB)( 486 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zheng Hao, Zhang Shuyi, Li Lintao, Gao Yuan, Shao Liwei

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60185-7

  摘要 ( 1713 ) PDF (309 KB)( 282 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tan Wei, Zhao Xingcheng, Liu Yuxiang, Gu Shaoxiang, Feng Wenjiang

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60186-9

  摘要 ( 1553 ) PDF (296 KB)( 242 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Lian, Peng Daiyuan, Liang Hongbin

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60187-0

  摘要 ( 1698 ) PDF (384 KB)( 258 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Weimin, Li Muyuan, Liu Yuan’an, Wu Yongle, Li Shulan

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60188-2

  摘要 ( 1634 ) PDF (697 KB)( 267 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Ren Xingyi, Song Meina, E Haihong, Song Junde

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60189-4

  摘要 ( 1636 ) PDF (373 KB)( 385 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Gao Na, Han Xiaoguang, Chen Zengqiang, Zhang Qing

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60190-0

  摘要 ( 1681 ) PDF (329 KB)( 367 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Chen Shangdi, Tian Wenjing, Li Xue

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60191-2

  摘要 ( 1397 ) PDF (292 KB)( 1157 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Jiang Lin, Lü Qing, Xie Xiaoyan, Shan Rui, Deng Junyong

  中国邮电高校学报(英文版), 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60192-4

  摘要 ( 1640 ) PDF (357 KB)( 309 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标