Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.4 Publication date: 31 August 2023
Artificial intelligence

Feng Yuting, Gong Haobing, Hao Xiaojing, Gao Hui, Guo Xiangming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2011

Abstract ( 155 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Xiaoyan, Chai Miaomiao, Deng Junyong, Du Zhuolin, Yang Kun, Yin Shaorun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2012

Abstract ( 122 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Xijun, Zhang Guannan, Zhang Xianli, Zhang Hong, Zhang Minghu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2013

Abstract ( 144 )

References | Related Articles | Metrics

Fu Li, Cui Zhe, Deng Hongwei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2014

Abstract ( 102 )

References | Related Articles | Metrics

Duan Li, Chen Lin, Luo Bing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2015

Abstract ( 127 )

References | Related Articles | Metrics

Luo Zhiyong, Tan Shanxin, Xu Haifeng, Liu Xintong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2016

Abstract ( 88 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Xu Ming, Dong Chen, Li Hanlu, Luo Qiming, Wang Lizi, Zhang Wanru, Liu Huixin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2017

Abstract ( 121 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Qianqian, Xu Yanli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2018

Abstract ( 130 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Yao Yindi, Yi Jun, Zeng Zhibin, Li Xiong, Wang Chen, Li Yuhang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2019

Abstract ( 88 )

References | Related Articles | Metrics

Luo Zhiyong, Wang Shuyi, Song Weiwei, Liu Jiahui, Wang Jianming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.2020

Abstract ( 85 )

References | Related Articles | Metrics