Please wait a minute...
News

Current Issue

2023, Vol.30 No.3 Publication date: 30 June 2023
Artificial intelligence

Fan Xinyue, Wu Kai, Chen Shuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1002

Abstract ( 643 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Zixian, Zhang Miao, Yan Danfeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1011

Abstract ( 483 )

References | Related Articles | Metrics

Li Hao, Zhang Linghua, Tong Cheng, Zhou Chenyang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1019

Abstract ( 255 )

References | Related Articles | Metrics

Du Rong, Chen Shudong, Li Weiwei, Zhang Xueting, Wang Xianhui, Ge Jin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1001

Abstract ( 222 )

References | Related Articles | Metrics

Yin Sihan, Li Yalei, Liu Xiaoping, Cui Xu, Wang Huapeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1018

Abstract ( 118 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Guo Hui, Zhao Xuehui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1006

Abstract ( 134 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Qiang, Zhang Yijia, Zhang Tianjiao, Zhang Wenqi, Gao Yue, Tafazolli Rahim

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1026

Abstract ( 168 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Zhang Luying, Liu Xiaokai, Li Zhao, Xu Fangmin, Zhao Chenglin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1010

Abstract ( 164 )

References | Related Articles | Metrics

Chen Hui, Jiang Xiaoling, Wu Tianting, Mou Xingyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2023, 30 (3). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1016

Abstract ( 117 )

References | Related Articles | Metrics