Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.4 Publication date: 31 August 2020
Artificial intelligence

Chen Faquan, Fan Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0031

Abstract ( 168 ) PDF (1655 KB)( 37 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Yilin, Shao Ran, Tang Sanqiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0032

Abstract ( 166 ) PDF (8026 KB)( 89 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Jianjian, Zhang Qiang, Wang Xiaolin, Du Yibo, Wang Chao, Wu Miao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0033

Abstract ( 140 ) PDF (5294 KB)( 22 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Kaiye, Cui Shaohua, Xu Fangmin, Zhao Chenglin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0034

Abstract ( 155 ) PDF (1309 KB)( 29 )

References | Related Articles | Metrics

Li Yanhua, Xiao Wenguang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0035

Abstract ( 185 ) PDF (2844 KB)( 36 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Zhou You, Duan Ruifeng, Jiang Bofeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0036

Abstract ( 136 ) PDF (858 KB)( 44 )

References | Related Articles | Metrics

Li Shaoxian, Lv Fan, Wang Chengrui, Hou Yanzhao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0027

Abstract ( 214 ) PDF (1262 KB)( 31 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Lin Jie, Liu Chuanyi, Fang Binxing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0037

Abstract ( 203 ) PDF (1974 KB)( 35 )

References | Related Articles | Metrics

Shang Yujie, Zhang Leyou, Gao Xiaoxu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0038

Abstract ( 151 ) PDF (699 KB)( 31 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Yao Yindi, Wang Lei, He Junjin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0039

Abstract ( 241 ) PDF (904 KB)( 37 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Xin, Wu Xiaojun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0040

Abstract ( 179 ) PDF (5385 KB)( 39 )

References | Related Articles | Metrics