Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.4 Publication date: 31 August 2020
Artificial intelligence

Chen Faquan, Fan Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0031

Abstract ( 261 ) PDF (1655 KB)( 88 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Yilin, Shao Ran, Tang Sanqiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0032

Abstract ( 263 ) PDF (8026 KB)( 140 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Jianjian, Zhang Qiang, Wang Xiaolin, Du Yibo, Wang Chao, Wu Miao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0033

Abstract ( 240 ) PDF (5294 KB)( 76 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Kaiye, Cui Shaohua, Xu Fangmin, Zhao Chenglin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0034

Abstract ( 258 ) PDF (1309 KB)( 60 )

References | Related Articles | Metrics

Li Yanhua, Xiao Wenguang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0035

Abstract ( 270 ) PDF (2844 KB)( 81 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Zhou You, Duan Ruifeng, Jiang Bofeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0036

Abstract ( 241 ) PDF (858 KB)( 93 )

References | Related Articles | Metrics

Li Shaoxian, Lv Fan, Wang Chengrui, Hou Yanzhao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0027

Abstract ( 327 ) PDF (1262 KB)( 87 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Lin Jie, Liu Chuanyi, Fang Binxing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0037

Abstract ( 323 ) PDF (1974 KB)( 64 )

References | Related Articles | Metrics

Shang Yujie, Zhang Leyou, Gao Xiaoxu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0038

Abstract ( 222 ) PDF (699 KB)( 64 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Yao Yindi, Wang Lei, He Junjin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0039

Abstract ( 358 ) PDF (904 KB)( 66 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Xin, Wu Xiaojun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0040

Abstract ( 278 ) PDF (5385 KB)( 91 )

References | Related Articles | Metrics