Please wait a minute...
News

Current Issue

2019, Vol.26 No.6 Publication date: 31 December 2019
Networks

Xing Shuchen, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Pan Qi, Jing Wenpeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1021

Abstract ( 403 ) PDF (675 KB)( 299 )

References | Related Articles | Metrics

Wei Rongyu, Nie Min, Yang Guang, Zhang Meiling, Sun Aijing, Pei Changx

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1022

Abstract ( 352 ) PDF (1890 KB)( 233 )

References | Related Articles | Metrics

Chi Linman, Zhu Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1023

Abstract ( 320 ) PDF (1461 KB)( 214 )

References | Related Articles | Metrics

Peng Weiping, Su Zhe, Song Cheng, Jia Zongpu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1024

Abstract ( 355 ) PDF (1125 KB)( 246 )

References | Related Articles | Metrics

Guan Hao, Rao Yongsheng, Xu Zhangtao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1025

Abstract ( 401 ) PDF (2106 KB)( 241 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Yao Wenbin, Hu Fangyi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1026

Abstract ( 408 ) PDF (2002 KB)( 204 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Huan, Liu Ting, Cao Yuning, Wu Aixiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1027

Abstract ( 401 ) PDF (1443 KB)( 215 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Tingting, Liu Zhen, Pang Qianchao, Ouyang Menglin, Chai Yanjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1028

Abstract ( 360 ) PDF (4831 KB)( 150 )

References | Related Articles | Metrics

Signal Processing

Xie Xiaoyan, Lei Xiang, Zhou Jinna, Zhu Yun, Jiang Lin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1029

Abstract ( 325 ) PDF (4698 KB)( 125 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Chuanchuan, Zeng Yonghu, Wang Liandong, Fu Weihong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1030

Abstract ( 305 ) PDF (2513 KB)( 201 )

References | Related Articles | Metrics