Please wait a minute...
News

Current Issue

2019, Vol.26 No.5 Publication date: 31 October 2019

Zhang Zhao, Zhang Yong, Teng Ying lei, Guo Da, Deng Hai qin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0028

Abstract ( 284 ) PDF (0 KB)( 100 )

References | Related Articles | Metrics

Qu Zhijian,Wang Shasha, Xu Hongbo, Li Panjing, Li Caihong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0021

Abstract ( 222 ) PDF (0 KB)( 98 )

References | Related Articles | Metrics

Song Da1, Fu Xiong1,Zhou Jingjing2, Wang Junchang1, Zhang Lin1, Deng Song3, Qiao Lei4

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0022

Abstract ( 214 ) PDF (0 KB)( 150 )

References | Related Articles | Metrics

Li Bin1, 2, Jiang Jianguo3, Yuan Kaiguo4

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0020

Abstract ( 365 ) PDF (0 KB)( 172 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Xiaochu1, Tang Guijin1,Liu Xiaohua1, Cui Ziguan1, Luo Suhuai2

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0030

Abstract ( 257 ) PDF (0 KB)( 109 )

References | Related Articles | Metrics

Peng Hong1, Ding Guangtai1,2,Zhang Huiran1,2,Hu Dongli2,3

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0026

Abstract ( 264 ) PDF (0 KB)( 96 )

References | Related Articles | Metrics

Deng Junyong1, Liu Yang1, Xie Xiaoyan2

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0031

Abstract ( 239 ) PDF (0 KB)( 106 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Liu Yitong,Tian Wang, Li Yuchen, Yang Hongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0027

Abstract ( 244 ) PDF (0 KB)( 102 )

References | Related Articles | Metrics

Tian Zengshan, Ren Haoliang,Zhou Mu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0023

Abstract ( 227 ) PDF (0 KB)( 107 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Tao1, Yan Yonghong1, Zhang Yue1, Guo Huijuan1, Zhu Yongyuan2, Huang Wei1,3

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0029

Abstract ( 288 ) PDF (0 KB)( 192 )

References | Related Articles | Metrics