Please wait a minute...
News

Current Issue

2019, Vol.26 No.5 Publication date: 31 October 2019

Zhang Zhao, Zhang Yong, Teng Ying lei, Guo Da, Deng Hai qin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0028

Abstract ( 401 ) PDF (1877 KB)( 136 )

References | Related Articles | Metrics

Qu Zhijian, Wang Shasha, Xu Hongbo, Li Panjing, Li Caihong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0021

Abstract ( 319 ) PDF (746 KB)( 132 )

References | Related Articles | Metrics

Song Da, Fu Xiong, Zhou Jingjing, Wang Junchang, Zhang Lin, Deng Song, Qiao Lei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0022

Abstract ( 306 ) PDF (2258 KB)( 194 )

References | Related Articles | Metrics

Li Bin, , Jiang Jianguo, Yuan Kaiguo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0020

Abstract ( 506 ) PDF (467 KB)( 252 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Xiaochu, Tang Guijin, Liu Xiaohua, Cui Ziguan, Luo Suhuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0030

Abstract ( 359 ) PDF (8406 KB)( 121 )

References | Related Articles | Metrics

Peng Hong, Ding Guangtai, Zhang Huiran, Hu Dongli,

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0026

Abstract ( 365 ) PDF (7167 KB)( 104 )

References | Related Articles | Metrics

Deng Junyong, Liu Yang, Xie Xiaoyan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0031

Abstract ( 350 ) PDF (3098 KB)( 125 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Liu Yitong, Tian Wang, Li Yuchen, Yang Hongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0027

Abstract ( 348 ) PDF (1816 KB)( 156 )

References | Related Articles | Metrics

Tian Zengshan, Ren Haoliang, Zhou Mu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0023

Abstract ( 301 ) PDF (3686 KB)( 145 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Tao, Yan Yonghong, Zhang Yue, Guo Huijuan, Zhu Yongyuan, Huang Wei,

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0029

Abstract ( 391 ) PDF (2823 KB)( 234 )

References | Related Articles | Metrics