Please wait a minute...
News

Current Issue

2019, Vol.26 No.4 Publication date: 31 August 2019
Wireless

Yu Cuiping, Gao Yuan, Wu Fan, Liu Yuanan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1011

Abstract ( 458 ) PDF (2345 KB)( 110 )

References | Related Articles | Metrics

Li Lintao, Liu Yuanan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1012

Abstract ( 438 ) PDF (1211 KB)( 136 )

References | Related Articles | Metrics

Sun Chuanzhi, Hu Zhiqun, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Qi Hang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1013

Abstract ( 518 ) PDF (439 KB)( 130 )

References | Related Articles | Metrics

Sun Lin, Zhu Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1014

Abstract ( 289 ) PDF (1400 KB)( 117 )

References | Related Articles | Metrics

Li Xiaopeng, Wang Zhigong, Zhang Yi, Zhang Youtao, Zhang Mi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1015

Abstract ( 270 ) PDF (2813 KB)( 194 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Zhang Qing, Wang Jie, Yang Zhengquan, Chen Zengqiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1016

Abstract ( 196 ) PDF (1434 KB)( 134 )

References | Related Articles | Metrics

Zhai Qi, Jiang Mingyan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1017

Abstract ( 206 ) PDF (6709 KB)( 142 )

References | Related Articles | Metrics

Gao Miao, Yu Zhiguo, Li Qingqing, Wei Jinghe, Gu Xiaofeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1018

Abstract ( 179 ) PDF (1357 KB)( 183 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Tang Yongli, Wang Mingming, Ye Qing, Qin Panke, Zhao Zongqu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1019

Abstract ( 277 ) PDF (460 KB)( 153 )

References | Related Articles | Metrics

Shi Zhiming, Huang Chengti

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (4). doi: DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1020

Abstract ( 227 ) PDF (2857 KB)( 205 )

References | Related Articles | Metrics