Please wait a minute...
News

Current Issue

2018, Vol.25 No.6 Publication date: 30 December 2018
Artificial intelligence

He Jin, Wang Cong, Chen Zhao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1022

Abstract ( 344 ) PDF (0 KB)( 194 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Chen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1023

Abstract ( 434 ) PDF (0 KB)( 129 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Shun, Wu Jian, Zhang Sumin, Han Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1024

Abstract ( 356 ) PDF (0 KB)( 114 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Likun, Liu Lu, Yu Dameng, Xu Qing, Wang Jianqiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1025

Abstract ( 313 ) PDF (0 KB)( 166 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Dongxing, Qian Xu, Liu Kang, Guan Xinyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1026

Abstract ( 286 ) PDF (0 KB)( 127 )

References | Related Articles | Metrics

Xue Chong, Jia Peng, Zhang Xinyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1027

Abstract ( 318 ) PDF (0 KB)( 132 )

References | Related Articles | Metrics

Luo Yan, Sun Yawei, Fu Qunchao, Xue Tengfei, Zhou Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1028

Abstract ( 311 ) PDF (0 KB)( 99 )

References | Related Articles | Metrics

Signal Processing

Wang Gang, Niu Minyao, Fu Fangwei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1029

Abstract ( 240 ) PDF (0 KB)( 120 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Jinsheng, Xiang Yang, Chen Weigang, Dong Yangyang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1030

Abstract ( 269 ) PDF (0 KB)( 115 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Yuan Fang, Tian Bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1031

Abstract ( 323 ) PDF (0 KB)( 118 )

References | Related Articles | Metrics

Qu Tuosi, Cao Haiyan, Xu Fangmin, Wang Xiumin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (6). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1032

Abstract ( 253 ) PDF (0 KB)( 100 )

References | Related Articles | Metrics