Please wait a minute...
News

Current Issue

2016, Vol.23 No.4 Publication date: 30 August 2016
Networks

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60039-0

Abstract ( 3913 ) PDF (1100 KB)( 397 )

References | Related Articles | Metrics

Meng MING Wang-Ke Ji-Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60040-7

Abstract ( 3985 ) PDF (750 KB)( 244 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60041-9

Abstract ( 3354 ) PDF (462 KB)( 308 )

References | Related Articles | Metrics

Xing-Yi REN,Song Meina,E Haihong, Song Junde

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60042-0

Abstract ( 3592 ) PDF (1737 KB)( 355 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Ting, Wang Bin, Gao Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60043-2

Abstract ( 3438 ) PDF (398 KB)( 301 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Wang Ke, Ou Yangrui, Ji Hong, Zhang Heli, Li Xi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60044-4

Abstract ( 3834 ) PDF (604 KB)( 427 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Jing,Cheng Xiaoxue, Xie Yongbin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60045-6

Abstract ( 3975 ) PDF (806 KB)( 417 )

References | Related Articles | Metrics

Xu Chao, Zhang Jianhua,Yin Changchuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60046-8

Abstract ( 3891 ) PDF (540 KB)( 894 )

References | Related Articles | Metrics

Hao Honggang, Li Jiayu,Huang Daili, Luo Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60047-X

Abstract ( 3899 ) PDF (2265 KB)( 809 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Shao Hua,Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Chen Yawen, Lu Jingyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60048-1

Abstract ( 3887 ) PDF (629 KB)( 864 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Jia,Hu Yupu, Gao Juntao, Gao Wen, Li Xuelian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60049-3

Abstract ( 3251 ) PDF (437 KB)( 380 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng CHANG Xiaojuan Ban Yu WANG

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60050-X

Abstract ( 3368 ) PDF (1453 KB)( 353 )

References | Related Articles | Metrics