Please wait a minute...
News

Current Issue

2016, Vol.23 No.5 Publication date: 30 October 2016
Wireless

Huang Jing Li Juhu Zhang Haiyan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60051-1

Abstract ( 2947 ) PDF (476 KB)( 336 )

References | Related Articles | Metrics

Han Daoqi1, Zhang Jianhua, Yu Hao, Liu Mengmeng (

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60052-3

Abstract ( 3622 ) PDF (401 KB)( 215 )

References | Related Articles | Metrics

Lü Xiaojun1, Jia Xinchun2,Han Zongyuan1, Yang Bo2, Hao Jun2

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60053-5

Abstract ( 3612 ) PDF (1457 KB)( 2480 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60054-7

Abstract ( 2937 ) PDF (400 KB)( 255 )

References | Related Articles | Metrics

Li Yingying, Ma Zhonggui,Liu Liyu, Yan Wenbo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60055-9

Abstract ( 2663 ) PDF (830 KB)( 2533 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Tu Shouzhong, Huang Minlie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60056-0

Abstract ( 3058 ) PDF (1273 KB)( 995 )

References | Related Articles | Metrics

Luo Yuan, Su Qin,Zhang Yi, Zheng Xiaofeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60057-2

Abstract ( 3170 ) PDF (1149 KB)( 305 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Du Lin, Yang Xiaofeng, Li Yang, Zhang Jincheng, Hao Yue

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60058-4

Abstract ( 3172 ) PDF (1717 KB)( 449 )

References | Related Articles | Metrics

Li Qingya, Gao Jinchun, Xie Gang, Jin Qiuyan, Ji Rui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60059-6

Abstract ( 2859 ) PDF (1029 KB)( 295 )

References | Related Articles | Metrics

Li Linghui, Du Junping,Liang Meiyu, Ren Nan, Fan Dan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60060-2

Abstract ( 2903 ) PDF (2236 KB)( 329 )

References | Related Articles | Metrics

Li Chanchan, Jiang Guoping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60061-4

Abstract ( 2202 ) PDF (425 KB)( 256 )

References | Related Articles | Metrics

Song Meina,Ou Zhonghong, E Haihong, Song Junde, Zhao Xuejun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2016, 23 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60062-6

Abstract ( 3303 ) PDF (1571 KB)( 300 )

References | Related Articles | Metrics