Please wait a minute...
News

Current Issue

2013, Vol.20 No.4 Publication date: 31 August 2013
Wireless

ZHANG Shuang-lu, XU Wen-jun, LI Sheng-yu, LIN Jia-ru

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60061-8

Abstract ( 3829 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Kai-dong,GUO Ling-zhi , TAO Xiao-feng, CUI Qi-mei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60062-X

Abstract ( 3787 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yong-bin, ZHANG He-li, LI Yi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60063-1

Abstract ( 3733 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Zi-yang, PENG Tao, WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60064-3

Abstract ( 3658 )

References | Related Articles | Metrics

GAO Li-qi, TIAN Hui, WANG Meng, TIAN Peng, JIANG Bao-ang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60065-5

Abstract ( 3679 )

References | Related Articles | Metrics

SUN Qiao-yun, CHAI Wen-yan, YANG Xiu-yun, SUN Kai, WU Cui-ting

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60066-7

Abstract ( 3751 )

References | Related Articles | Metrics

DAI Cui-qin, LI Fu-jia, ZHANG Zu-fan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60067-9

Abstract ( 3696 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Guo-hong, SUN Xiao-ying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60068-0

Abstract ( 3762 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

CUI Wen-tao, NIU Kai, LI Nan, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60069-2

Abstract ( 3732 )

References | Related Articles | Metrics

CUI Hong-yan, FENG Chen, LIU Yun-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60070-9

Abstract ( 3832 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Shou-ning, YANG Long-xiang, ZHAO Yu-juan, LI Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60071-0

Abstract ( 3749 )

References | Related Articles | Metrics

GU Chao, ZHU Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60072-2

Abstract ( 3835 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

LI Wen-ji, ZHENG Kang-feng, ZHANG Dong-mei, YE-Qing, YANG Yi-xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60073-4

Abstract ( 3729 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG De-dong, MA Zhao-feng, NIU Xin-xin, LI Guo-you

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60074-6

Abstract ( 3849 )

References | Related Articles | Metrics

DU Yu-lei, Lü Ying-hua, ZHANG Jin-ling, ZHANG Nan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60075-8

Abstract ( 3768 )

References | Related Articles | Metrics

Others

ZUO Yong-xia, WANG Guo-qiang, GUO Bing-li, ZUO Chun-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60076-X

Abstract ( 3785 )

References | Related Articles | Metrics

Rong CHENG, YAN Xiao-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60077-1

Abstract ( 3532 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang JIn-ling, Zhang Hong-xin, LU Ying-hua, ZHANG Li-kun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60078-3

Abstract ( 3983 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Shuai HONGWei-jun, PENG Biao, LI Shu-fang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60079-5

Abstract ( 4078 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yi, HE Chun-jiang, LUO Yuan, CHEN Kai, XING Wu-chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60080-1

Abstract ( 3663 )

References | Related Articles | Metrics

LI Zhi, WANG Zhao-shun, DAI Gui-lan, DAI Feng-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60081-3

Abstract ( 3933 )

References | Related Articles | Metrics