Please wait a minute...
News

Current Issue

2013, Vol.20 No.3 Publication date: 30 June 2013
Wireless

ZHAO Long , ZHAO Hui, ZHENG Kan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60040-0

Abstract ( 1355 ) PDF (0 KB)( 298 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Yang , GAO Jing, SUN Xiao-hui, YIN Chang-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60041-2

Abstract ( 1409 ) PDF (0 KB)( 300 )

References | Related Articles | Metrics

FU Yong-qing, GUO Hui, SU Dong-lin, LIU Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60042-4

Abstract ( 1459 ) PDF (0 KB)( 234 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Yu-chen , NIU Kai, XU Wen-jun, HE Zhi-qiang, LIN Jia-ru

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60043-6

Abstract ( 1351 ) PDF (0 KB)( 299 )

References | Related Articles | Metrics

CHENG Yu-lun, YANG Long-xiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60044-8

Abstract ( 1387 ) PDF (0 KB)( 229 )

References | Related Articles | Metrics

YAO Li-ping, XU Quan-sheng, LI Xi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60045-X

Abstract ( 1452 ) PDF (0 KB)( 225 )

References | Related Articles | Metrics

TIAN Qing-hua, ZHANG Qi, TAO Ying, LIU Nai-jin,

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60046-1

Abstract ( 1677 ) PDF (0 KB)( 312 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

FU Xiong , ZHU Xin-xin, HAN Jing-yu, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60047-3

Abstract ( 1424 ) PDF (0 KB)( 222 )

References | Related Articles | Metrics

SONG Chao, LIU Ming, GONG Hai-gang, CHEN Gui-hai, CAO Jian-nong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60048-5

Abstract ( 1384 ) PDF (0 KB)( 216 )

References | Related Articles | Metrics

YAO Yu-kun , WANG Guan, REN Zhi, LI Peng-xiang, CHEN Yong-chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60049-7

Abstract ( 1598 ) PDF (0 KB)( 232 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Bing, MA Mao-de , LIU Chun-feng, SHU Yan-tai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60050-3

Abstract ( 2714 ) PDF (0 KB)( 226 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Feng-hua , XIE Dong-liang, ZHANG Peng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60051-5

Abstract ( 1367 ) PDF (0 KB)( 311 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

ZHANG Jie, WEN Qiao-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60052-7

Abstract ( 1411 ) PDF (0 KB)( 218 )

References | Related Articles | Metrics

DU Yu-lei , LU Ying-hua, ZHANG Jin-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60053-9

Abstract ( 1420 ) PDF (0 KB)( 241 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Hong, WANG Kun-peng, SONG Jun-de

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60054-0

Abstract ( 1433 ) PDF (0 KB)( 266 )

References | Related Articles | Metrics

Others

WANG Bo, ZHAO Yan-ping, LIU Juan-juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60055-2

Abstract ( 1319 ) PDF (0 KB)( 220 )

References | Related Articles | Metrics

ZHENG Hai-bo, ZHU Xiu-chang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60056-4

Abstract ( 1461 ) PDF (0 KB)( 213 )

References | Related Articles | Metrics

GAO Bo, WU Ge, DUAN Tao, HUO Jia-yu, TIAN Xiao-jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60057-6

Abstract ( 1380 ) PDF (0 KB)( 203 )

References | Related Articles | Metrics

TANG Yong-sheng, ZHU Shi-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60058-8

Abstract ( 1292 ) PDF (0 KB)( 227 )

References | Related Articles | Metrics

KHAN Ahmed Muddassir , ZHANG Jie, ZHAO Yong-li, GAO Guan-jun, CHEN Sai, WANG Dao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60059-X

Abstract ( 1344 ) PDF (0 KB)( 220 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Jie , JING Xiao-jun, CHEN Na, WANG Jian-li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60060-6

Abstract ( 1413 ) PDF (0 KB)( 202 )

References | Related Articles | Metrics