Please wait a minute...
News

Current Issue

2007, Vol.14 No.1 Publication date: 30 March 2007
Wireless

HUANG Ping; TIAN Hui; ZHANG Ming;ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0001-05

Abstract ( 2456 ) PDF (315 KB)( 450 )

References | Related Articles | Metrics

XIAO Xiao;ZHENG Bao-yu; YAN Zhen-ya; CHEN Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885(2007) 01-0006-06

Abstract ( 2624 ) PDF (309 KB)( 497 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Li; GUO Yan; LIN Jia-ru; LI Ning

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0012-04

Abstract ( 2374 ) PDF (249 KB)( 436 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Xian-jing, ZHENG Bao-yu, CHEN Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0016-06

Abstract ( 2431 ) PDF (260 KB)( 404 )

References | Related Articles | Metrics

XIE Sheng-dong, WU Meng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0022-04

Abstract ( 2400 ) PDF (212 KB)( 463 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Hai-yan; WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0026-06

Abstract ( 2776 ) PDF (242 KB)( 662 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Li-he, KONG Xiang-wei, YANG Cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0032-07

Abstract ( 3501 ) PDF (243 KB)( 542 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Deng-yin, WANG Qian-qian, XU Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0039-06

Abstract ( 3118 ) PDF (203 KB)( 451 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Shuai, ZHONG Xian-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0045-04

Abstract ( 2527 ) PDF (200 KB)( 475 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Shu-jie, ZHENG Jie, QU Yu-gui, ZHAO Bao-hua, PAN Quan-ke

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0049-09

Abstract ( 3294 ) PDF (418 KB)( 520 )

References | Related Articles | Metrics

FAN Li-min, LIAO Jian-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0058-03

Abstract ( 3008 ) PDF (135 KB)( 508 )

References | Related Articles | Metrics

WEN Dan-hui, CHEN Rong-bang, LU Ting-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0061-04

Abstract ( 2257 ) PDF (239 KB)( 385 )

References | Related Articles | Metrics

LI Li, LIU Yuan-an, TANG Bi-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0065-06

Abstract ( 3191 ) PDF (322 KB)( 489 )

References | Related Articles | Metrics

XU Ning, YANG Geng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0071-06

Abstract ( 2362 ) PDF (307 KB)( 371 )

References | Related Articles | Metrics

YU Guo-yi, ZOU Xue-cheng, CHEN Wei-bing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0077-03

Abstract ( 2966 ) PDF (272 KB)( 458 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Hong-xin, LU Ying-hua, ZHANG Jin-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0080-05

Abstract ( 2293 ) PDF (296 KB)( 413 )

References | Related Articles | Metrics

YING Na, ZHAO Xiao-hui, DONG Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0085-05

Abstract ( 2329 ) PDF (380 KB)( 540 )

References | Related Articles | Metrics

ZOU Ting, DENG Gang, WANG Ying, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0090-06

Abstract ( 2811 ) PDF (300 KB)( 421 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG Feng, SONG Mei, GUO Da, SONG Jun-de

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0096-04

Abstract ( 2404 ) PDF (220 KB)( 484 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Zhi-qing, DOU Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0100-06

Abstract ( 2328 ) PDF (175 KB)( 466 )

References | Related Articles | Metrics

GAN Zong-liang, ZHU Xiu-chang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0106-05

Abstract ( 2348 ) PDF (366 KB)( 416 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Yu-yong, JIA Huai-jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0111-04

Abstract ( 2465 ) PDF (232 KB)( 405 )

References | Related Articles | Metrics

DU Chong-dong, LI Su-man

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0115-07

Abstract ( 2282 ) PDF (380 KB)( 423 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Ai-hua, ZHAO Lian-qiang, SHU Hua-ying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (1). doi: 1005-8885 (2007) 01-0122-07

Abstract ( 2221 ) PDF (246 KB)( 385 )

References | Related Articles | Metrics