Please wait a minute...
News

Current Issue

2007, Vol.14 No.2 Publication date: 30 June 2007
Wireless

WU Tong, QU Xin-chun, WANG Ying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0001-06

Abstract ( 3422 ) PDF (379 KB)( 429 )

References | Related Articles | Metrics

MA Shu-hui; JI Hong;YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0007-07

Abstract ( 2529 ) PDF (319 KB)( 374 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Fa-yong;FENG Guang-zeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0019-04

Abstract ( 2929 ) PDF (199 KB)( 541 )

References | Related Articles | Metrics

ZENG Yi; ZHANG Zu-fan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0014-05

Abstract ( 2769 ) PDF (304 KB)( 423 )

References | Related Articles | Metrics

ZHOU Ming-yu;LI Li-hua;JIANG Jun; ZHONG Ming-hua; TAO Xiao-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0023-05

Abstract ( 3022 ) PDF (226 KB)( 393 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yong, WEI Yi-fei, ZHANG Li-kun, SONG Jun-de

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0028-05

Abstract ( 2667 ) PDF (149 KB)( 519 )

References | Related Articles | Metrics

SU Huan;ZHANG Jian-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0033-05

Abstract ( 3214 ) PDF (261 KB)( 536 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Jun;CUI Qi-mei;TAO Xiao-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0038-07

Abstract ( 2593 ) PDF (408 KB)( 455 )

References | Related Articles | Metrics

LI Xiao-hui; HAN Ming;YI Ke-chu;TIAN Bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0045-06

Abstract ( 2775 ) PDF (259 KB)( 478 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Qing-hua;QU Yu-gui; LIN Zhi-ting;BAI Rong-gang;ZHAO Bao-hua; PAN Quan-ke

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0051-07

Abstract ( 3088 ) PDF (238 KB)( 519 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Deng-yin;CHEN Jia-ping; SUN Jun-cai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0058-06

Abstract ( 2634 ) PDF (472 KB)( 487 )

References | Related Articles | Metrics

QIN Ning-ning; ZHANG Lin; SHAN Xiu-ming; XU Bao-guo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0064-05

Abstract ( 2437 ) PDF (287 KB)( 427 )

References | Related Articles | Metrics

YU Yong; YANG Bo; SUN Ying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0069-06

Abstract ( 2590 ) PDF (170 KB)( 480 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Chen;MA Wen-ping;WANG Xin-mei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0075-04

Abstract ( 2501 ) PDF (109 KB)( 425 )

References | Related Articles | Metrics

XU Yong;LU Ying-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0079-05

Abstract ( 2620 ) PDF (371 KB)( 426 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAN Song-tao;XU Guo-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0084-05

Abstract ( 2571 ) PDF (264 KB)( 446 )

References | Related Articles | Metrics

LI Ya-zhuo; Zhou Ming-yu;ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0089-05

Abstract ( 2772 ) PDF (252 KB)( 414 )

References | Related Articles | Metrics

TANG Tian;DENG Gang;JIANG Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0094-05

Abstract ( 2580 ) PDF (209 KB)( 460 )

References | Related Articles | Metrics

CHE Shu-liang; ZHANG Hong-xin;LU Ying-hua;HE Peng-fei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: TN914.3

Abstract ( 2913 ) PDF (275 KB)( 541 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Yu-liang;ZHU Jie; DING Da-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0103-03

Abstract ( 2809 ) PDF (132 KB)( 662 )

References | Related Articles | Metrics

ZHU Yue; RONG Meng-tian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0106-06

Abstract ( 2661 ) PDF (176 KB)( 441 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Qiang, CHEN He-xin, SANG Ai-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0112-08

Abstract ( 2969 ) PDF (398 KB)( 400 )

References | Related Articles | Metrics

YUE Xin, XU Jun-jie, XIN Zhan-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (2). doi: 1005-8885 (2007) 02-0120-05

Abstract ( 2264 ) PDF (168 KB)( 398 )

References | Related Articles | Metrics