Please wait a minute...
News

Current Issue

2007, Vol.14 No.4 Publication date: 24 December 2007
Wireless

WANG Hui; LI Chun; JI Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0001-06

Abstract ( 2348 ) PDF (224 KB)( 510 )

References | Related Articles | Metrics

KUANG Xing-hong; SHAO Hui-he

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0007-06

Abstract ( 2223 ) PDF (309 KB)( 490 )

References | Related Articles | Metrics

ZHENG Jie; GUO Shu-jie; QU Yu-gui; ZHAO Bao-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0013-09

Abstract ( 2341 ) PDF (384 KB)( 454 )

References | Related Articles | Metrics

XIE Gang; XIONG Fang; ZHAO Yi; LIU Yuan-an

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0022-05

Abstract ( 2186 ) PDF (274 KB)( 461 )

References | Related Articles | Metrics

LI Ming-ju; XU Ning; WANG Ying; ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0027-05

Abstract ( 2631 ) PDF (249 KB)( 396 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Hui-ping; WU Ping; LIU Ai-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0032-04

Abstract ( 2496 ) PDF (239 KB)( 443 )

References | Related Articles | Metrics

XU Fang-min; XU Xiao-dong; ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0036-05

Abstract ( 2336 ) PDF (287 KB)( 407 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yi; TAO Xiao-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0041-05

Abstract ( 2231 ) PDF (308 KB)( 382 )

References | Related Articles | Metrics

LU Wei-feng; WU Meng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0046-07

Abstract ( 2210 ) PDF (352 KB)( 391 )

References | Related Articles | Metrics

TONG Xin; WEN Qiao-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0053-04

Abstract ( 2165 ) PDF (284 KB)( 433 )

References | Related Articles | Metrics

MA Chun-bo; AO Jun; LI Jian-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0057-07

Abstract ( 2194 ) PDF (267 KB)( 376 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Ning; ZHU Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0064-06

Abstract ( 2311 ) PDF (287 KB)( 473 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Lin; WANG Ru-chuan; WANG Hai-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0070-07

Abstract ( 2424 ) PDF (331 KB)( 392 )

References | Related Articles | Metrics

XIE Cheng-shan; XUJIA Gu-yue; WANG Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0077-05

Abstract ( 2274 ) PDF (169 KB)( 462 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Kun; PENG Mu-gen; WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0082-06

Abstract ( 2289 ) PDF (307 KB)( 386 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Dao-yuan; TIAN Hui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0088-05

Abstract ( 2255 ) PDF (209 KB)( 410 )

References | Related Articles | Metrics

FU Yun-jin; ZHOU Huang-jia; XIN Zhan-hong; SUN Hong-bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0093-07

Abstract ( 2111 ) PDF (289 KB)( 422 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Wen-jun; LIN Yue-wei; YAN Yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0100-04

Abstract ( 2605 ) PDF (139 KB)( 745 )

References | Related Articles | Metrics

ZENG Yong-hong; ZOU Xue-cheng; LIU Zheng-lin; LEI Jian-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0104-06

Abstract ( 2532 ) PDF (399 KB)( 465 )

References | Related Articles | Metrics

GONG Xun; WANG Guo-yin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0110-08

Abstract ( 2078 ) PDF (620 KB)( 493 )

References | Related Articles | Metrics

CHENG Ji-zhen; NIU Zuo-yuan; CHENG Chong-hu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0118-04

Abstract ( 2066 ) PDF (242 KB)( 430 )

References | Related Articles | Metrics

LÜ Wen-jun; ZHU Hong-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0122-04

Abstract ( 2261 ) PDF (424 KB)( 471 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Hao; ZHU Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2007, 14 (4). doi: 1005-8885 (2007) 04-0126-05

Abstract ( 2111 ) PDF (289 KB)( 367 )

References | Related Articles | Metrics