Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.3 Publication date: 30 June 2009
Wireless

LIU Ai-qun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60217-4

Abstract ( 2117 ) PDF (366 KB)( 408 )

References | Related Articles | Metrics

BIAN Yin-bing, FENG Guang-zeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60218-6

Abstract ( 2079 ) PDF (158 KB)( 386 )

References | Related Articles | Metrics

SUN De-chun, YI Ke-chu, LI Xiao-hui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60219-8

Abstract ( 2240 ) PDF (229 KB)( 383 )

References | Related Articles | Metrics

YAN Zhi, WANG Wen-bo, WANG Jian-feng, ZHENG Kan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60220-4

Abstract ( 2832 ) PDF (252 KB)( 374 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yan-yan, ZHANG Jian-hua, HUANG Jiang-chun, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60221-6

Abstract ( 2042 ) PDF (237 KB)( 435 )

References | Related Articles | Metrics

SUN Qiao-yun, TIAN Hui, DONG Kun, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60222-8

Abstract ( 3167 ) PDF (253 KB)( 404 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Chun-ping, LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60223-X

Abstract ( 1967 ) PDF (230 KB)( 377 )

References | Related Articles | Metrics

WU Da-peng, WU Mu-qing, ZHEN Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60224-1

Abstract ( 2035 ) PDF (307 KB)( 451 )

References | Related Articles | Metrics

PAN Pei-sheng, ZHENG Bao-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60225-3

Abstract ( 2265 ) PDF (333 KB)( 503 )

References | Related Articles | Metrics

QIAO Yong-wei, LÜ Tie-jun, REN Zhi-yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60226-5

Abstract ( 2118 ) PDF (278 KB)( 384 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

SI Jing-jing, ZHUANG Bo-jin, CAI An-ni

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60227-7

Abstract ( 2998 ) PDF (168 KB)( 457 )

References | Related Articles | Metrics

LI Li, LIU Yuan-an, LIU Kai-ming, MA Xiao-lei, YANG Ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60228-9

Abstract ( 2919 ) PDF (373 KB)( 512 )

References | Related Articles | Metrics

XU Xiao-long, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60229-0

Abstract ( 2065 ) PDF (155 KB)( 349 )

References | Related Articles | Metrics

Claus Bauer

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60230-7

Abstract ( 2685 ) PDF (277 KB)( 372 )

References | Related Articles | Metrics

HONG Min-huo, GU Ren-tao, WANG Hong-xiang, SUN Yong-mei, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60231-9

Abstract ( 1949 ) PDF (123 KB)( 479 )

References | Related Articles | Metrics

Others

LI Zhen-rong, ZHUANG Yi-qi, ZHANG Chao, JIN Gang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60232-0

Abstract ( 2957 ) PDF (391 KB)( 493 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Da, XU Shu-yan, MENG Qing-ju

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi:

Abstract ( 1891 ) PDF (428 KB)( 406 )

References | Related Articles | Metrics

LI En-ling, WANG Xue, SONG Lin-hong, YUAN Yong-xia, YU Fa-da, LIU Man-cang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60234-4

Abstract ( 2197 ) PDF (496 KB)( 502 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Qiong, LI Hui, JI Yue-feng, QIAO Yao-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60235-6

Abstract ( 2698 ) PDF (229 KB)( 487 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Peng, LIU Ye, ZHOU Nan-run, ZENG Gui-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60236-8

Abstract ( 2707 ) PDF (240 KB)( 372 )

References | Related Articles | Metrics

QIAN Jian-fa, MA Wen-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60237-X

Abstract ( 1995 ) PDF (133 KB)( 476 )

References | Related Articles | Metrics

WU Ya-hui, GUO Jun, LIU Gang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60238-1

Abstract ( 1935 ) PDF (176 KB)( 373 )

References | Related Articles | Metrics