Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.4 Publication date: 31 August 2009
Wireless

Afshin S. Daryoush

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60239-3

Abstract ( 2389 ) PDF (439 KB)( 381 )

References | Related Articles | Metrics

YU Xian-bin, Timothy Braidwood Gibbon, Idelfonso Tafur Monroy

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60240-X

Abstract ( 2975 ) PDF (439 KB)( 524 )

References | Related Articles | Metrics

Junichiro Ichikawa

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60241-1

Abstract ( 2627 ) PDF (439 KB)( 404 )

References | Related Articles | Metrics

LI Qi , LI Hui, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60242-3

Abstract ( 2646 ) PDF (282 KB)( 438 )

References | Related Articles | Metrics

ZHENG Yan-lei , HUANG Shan-guo, ZHANG Xian, GU Wan-yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60243-5

Abstract ( 1882 ) PDF (412 KB)( 378 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

HE Da-jiang, CUI Jie, CHANG Yong-yu, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60244-7

Abstract ( 2720 ) PDF (242 KB)( 394 )

References | Related Articles | Metrics

HUO Zhan-qiang, JIN Shun-fu, TIAN Nai-shuo, WANG Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60245-9

Abstract ( 2517 ) PDF (245 KB)( 469 )

References | Related Articles | Metrics

LI Yan-hua, LIU Yuan-an

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60246-0

Abstract ( 2017 ) PDF (168 KB)( 401 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Ya-qi , JIANG Guo-ping, WANG Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60247-2

Abstract ( 3340 ) PDF (275 KB)( 636 )

References | Related Articles | Metrics

DING Da-wei, ZHU Jie, LUO Xiao-shu, HUANG Lin-sheng, HU Yan-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60248-4

Abstract ( 1957 ) PDF (284 KB)( 464 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Xiao-jun, LI Yang-qun, WU Xiao-mei, MIN Li-juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60249-6

Abstract ( 2033 ) PDF (259 KB)( 395 )

References | Related Articles | Metrics

TENG Sheng-bo, LIAO Jian-xin, ZHU Xiao-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60250-2

Abstract ( 2102 ) PDF (196 KB)( 507 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

YUN Xiang, LÜ Tie-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60251-4

Abstract ( 1915 ) PDF (247 KB)( 363 )

References | Related Articles | Metrics

YAN Zhi , WANG Wen-bo, WANG Xiao-ting, ZHENG Kan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60252-6

Abstract ( 2951 ) PDF (371 KB)( 384 )

References | Related Articles | Metrics

MEI Jing-qing, JI Hong, LI Ting

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60253-8

Abstract ( 3024 ) PDF (334 KB)( 484 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Kai-ming, ZHAO Jing, CHEN Chang-xiang, LIU Yuan-an

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60254-X

Abstract ( 3067 ) PDF (179 KB)( 408 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Chang-qing , WANG Wen-bo, ZHAO Shuang, PENG Mu-gen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60255-1

Abstract ( 2026 ) PDF (219 KB)( 378 )

References | Related Articles | Metrics

DENG Qian-hua, CAI An-ni

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60256-3

Abstract ( 1946 ) PDF (371 KB)( 389 )

References | Related Articles | Metrics

Others

XU Li-qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: lqxu@sei.ecnu.edu.cn

Abstract ( 2751 ) PDF (130 KB)( 386 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Zhen-hua, HU Yu-pu, ZHANG Xiang-song, MA Hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60258-7

Abstract ( 2639 ) PDF (182 KB)( 670 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Biao , LÜ Ying-hua, ZHANG Hong-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60259-9

Abstract ( 2631 ) PDF (240 KB)( 418 )

References | Related Articles | Metrics