Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.5 Publication date: 30 October 2009
Wireless

CAO Lei ;YANG Hong-wen;ZHANG Xin;YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60260-5

Abstract ( 2348 ) PDF (204 KB)( 453 )

References | Related Articles | Metrics

FAN Bin ,WANG Wen-bo, LIN Yi-cheng, ZHENG Kan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60261-7

Abstract ( 2322 ) PDF (345 KB)( 382 )

References | Related Articles | Metrics

XU Wen-bo , NIU Kai, LIN Jia-ru, HE Zhi-qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60262-9

Abstract ( 2170 ) PDF (266 KB)( 429 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Zhi-yong ,WANG Wen-bo, PENG Mu-gen, LI Ren

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60263-0

Abstract ( 3470 ) PDF (227 KB)( 409 )

References | Related Articles | Metrics

SHI Jie ,XU Wen-jun, HE Zhi-qiang, NIU Kai, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60264-2

Abstract ( 2438 ) PDF (320 KB)( 421 )

References | Related Articles | Metrics

SUN Kai,WANG Ying,ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60265-4

Abstract ( 2294 ) PDF (277 KB)( 375 )

References | Related Articles | Metrics

LI Cheng ,WANG Kui-ru, ZHANG Jin-long, ZHAO De-xin, LI Wang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60266-6

Abstract ( 2123 ) PDF (225 KB)( 437 )

References | Related Articles | Metrics

CHUAI Gang ,ZHANG Bao-zhi, LIU Xing-mei, GAO Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60267-8

Abstract ( 2318 ) PDF (238 KB)( 413 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

CAO Yu-fei, LIAO Jian-xin, QI qi, ZHU Xiao-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60268-X

Abstract ( 2989 ) PDF (211 KB)( 203 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yi-heng, CUI Qi-mei, ZHANG Ping, TAO Xiao-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60269-1

Abstract ( 2158 ) PDF (403 KB)( 349 )

References | Related Articles | Metrics

XIAO Yu-feng, CHEN Shan-zhi, LI Xin, LI Yu-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60270-8

Abstract ( 2370 ) PDF (362 KB)( 527 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Lu , ZHOU Wen-an, SONG Jun-de

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60271-X

Abstract ( 2133 ) PDF (205 KB)( 387 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yang , XU Hong-kun, CHANG Yong-yu, YANG Da-cheng, WANG Ya-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60272-1

Abstract ( 2117 ) PDF (373 KB)( 399 )

References | Related Articles | Metrics

Others

LIU Hao, ZOU Xue-cheng, JI Li-xin, CAI Meng, ZHANG Ke-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60273-3

Abstract ( 2178 ) PDF (291 KB)( 356 )

References | Related Articles | Metrics

PENG Qiang, ZHANG Lei, YANG Tian-wu, CHEN Jim X, ZHU Ce

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60274-5

Abstract ( 2085 ) PDF (554 KB)( 204 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Xin ,MEN Ai-dong, YANG Bo, QUAN Zi-yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60275-7

Abstract ( 2272 ) PDF (135 KB)( 379 )

References | Related Articles | Metrics

FU Xiong (), WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60276-9

Abstract ( 2268 ) PDF (323 KB)( 370 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Jian-hui, LIU Jing-wei, LI Xiao-hui, KOU Wei-dong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60277-0

Abstract ( 2432 ) PDF (258 KB)( 582 )

References | Related Articles | Metrics

XU Jun, LÜ Ying-hua, ZHANG Li-kun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60278-2

Abstract ( 2032 ) PDF (382 KB)( 348 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Feng , LEI Zhen-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60279-4

Abstract ( 2432 ) PDF (265 KB)( 469 )

References | Related Articles | Metrics