Please wait a minute...
News

Current Issue

2009, Vol.16 No.6 Publication date: 30 December 2009
Wireless

WANG Liang ,XIE Wei-hao, CHEN Hui-min, WU Zhuo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60280-0

Abstract ( 2403 ) PDF (199 KB)( 422 )

References | Related Articles | Metrics

XU Dan , ZHANG Jing, ZHANG Ye-rong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60281-2

Abstract ( 3112 ) PDF (287 KB)( 422 )

References | Related Articles | Metrics

CHENG Tie-zheng , YUAN Chao-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60282-4

Abstract ( 3059 ) PDF (233 KB)( 419 )

References | Related Articles | Metrics

CAI Meng, ZHANG Ke-feng, ZOU Xue-cheng, LIU Hao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60283-6

Abstract ( 2510 ) PDF (300 KB)( 452 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Yan-yan , KANG Gui-xia, CAO Yu, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60284-8

Abstract ( 4079 ) PDF (320 KB)( 477 )

References | Related Articles | Metrics

ZHENG Kan, HU Li-jie, GU Da-qing , WANG Hai-la,WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60285-X

Abstract ( 2367 ) PDF (295 KB)( 387 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Jing, WANG Fei, YANG Hong-wen, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60286-1

Abstract ( 2543 ) PDF (190 KB)( 394 )

References | Related Articles | Metrics

TAN Xiao-heng , LI Teng-jiao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60287-3

Abstract ( 2841 ) PDF (311 KB)( 1095 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Hong-gang, PEI Chang-xing, ZHENG Feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60288-5

Abstract ( 3009 ) PDF (688 KB)( 542 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

RAO Yuan, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60289-7

Abstract ( 2016 ) PDF (263 KB)( 452 )

References | Related Articles | Metrics

XU Zhi-yuan , LI Hui, LU Yue-ming, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60290-3

Abstract ( 2171 ) PDF (324 KB)( 409 )

References | Related Articles | Metrics

HUA Yi-qiang, LIU Ai-bo, LU Yue-ming, LI Hui, JI Yue-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60291-5

Abstract ( 2053 ) PDF (433 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

WEI Dong-yan, WANG Wen-bo, PENG Mu-gen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60292-7

Abstract ( 3364 ) PDF (261 KB)( 384 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Hai-ping, WANG Ru-chuan, SUN Li-juan, WANG Hai-yuan, XIAO Fu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60298-8

Abstract ( 2141 ) PDF (426 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

Others

FU Yu , ZHANG Ru , MA Song-ya, QU Zhi-guo, NIU Xin-xin, YANG Yi-xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60293-9

Abstract ( 1917 ) PDF (172 KB)( 436 )

References | Related Articles | Metrics

ZHOU Hua , MENG Xiang-ru, ZHANG Li, QIAO Xiang-dong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60294-0

Abstract ( 2867 ) PDF (209 KB)( 426 )

References | Related Articles | Metrics

WU Zhi-jun , GAO Wei, YANG Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60295-2

Abstract ( 2993 ) PDF (458 KB)( 1057 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Jun, ZHOU Ying-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60296-4

Abstract ( 2018 ) PDF (165 KB)( 416 )

References | Related Articles | Metrics

PENG Hui , SUN Yan-li, WU Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2009, 16 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60297-6

Abstract ( 2378 ) PDF (229 KB)( 483 )

References | Related Articles | Metrics